Търсите добър бракоразводен адвокат? Имате нужда от защита по време на развод? Интересувате се колко време ще отнеме разводът Ви и какви документи ще са Ви нужни за него? Интересува Ви колко ще струва разводът? Попаднали сте на правилното място!

Понякога, въпреки наличието на добра воля или липсата на спор е невъзможно да се разведете по взаимно съгласие. Това е възможно когато:

  • Нямате възможност за комуникация с партньора Ви по обективни причини-живее в чужбина и не разполагате с координатите му или същият не желае да обсъжда споразумение и/или да присъства на делото за развод.
  • Партньорът Ви е осъден, с влязло в сила Решение за домашно насилие и има издадена Заповед за защита включваща забраната да Ви доближава и е изведен от семейното жилище.
  • Партньорът Ви е осъден с влязла в сила присъда за домашно насилие осъществено срещу Вас и/или децата Ви, независимо дали са общи или не.

Случаите разбира се не са изчерпателно изброени и е възможно да съществуват други обективни пречки за да се разведете със споразумение.

Следва тук да подчертая, че кантората не води дела за домашно насилие, още повече когато предстои развод или дело за родителски права. Използването на закона за защита от домашно насилие като инструмент, даващ предимство на една от страните в процеса, не се толерира от нас. Споровете за родителски права също не се толерират и не се поемат случаи, в които се претендират родителски права, без ясна концепция и без необходимите възможности-времеви, финансови и пр, същите да бъдат упражнявани.

При делата за развод по исков ред, както и по делата за развод със споразумение, само разводът е окончателен. Всички останали въпроси – местоживеене на децата, упражняване на родителски права, издръжка, лични отношения и пр., подлежат на преразглеждане, в случай, че се промени ситуацията, в която първоначално са определени. Пример: Присъдена е минимална издръжка, защото бащата не работи. В момента в който започне работа настъпва обстоятелство, обуславящо правото да се иска изменение на издръжката. Друг пример е, когато родителят, на когото са предоставени родителските права, отказва да спомага да бъдат осъществявани личните отношения между неотглеждащия родител и детето или децата. В този случай е налице обстоятелство, налагащо да се отправи искане да се предоставят родителските права на неотглеждащия родител. Отчуждаването на децата от техния баща или майка е тежко насилие и говори за нисък родителски капацитет.

Трябва да сте подготвени, че разводът по исков ред е значително по-бавна и много по-скъпа процедура от развода със споразумение. За да са защитени правата Ви в подобно дело Ви е необходим опитен и добър адвокат, който да подготви и подаде иск, описвайки всички причини, които обуславят дълбокото и непоколебимо разстройство на брака Ви. Това може да е фактическа раздяла, изневяра, скандали, дълбоко отчуждение, физическо, сексуално и психическо насилие и пр. В исковата молба задължително се включват исковете за ползването на семейното жилище, издръжка между съпрузите, а ако имате деца – искове за издръжка, родителски права, лични отношения.

Исковата молба се подава до Районния съд по адреса на ответника. Т.е ако партньорът Ви има адресна регистрация в град различен от Вашия, то делото за развод ще се гледа в съда, в който е адресно регистриран. В това производство се изисква задължително лично явяване на ищеца в първото съдебно заседание. В случай,че не се яви без да е посочил уважителни причини – делото се прекратява.

Следва да имате предвид, че по всяко положение на делото за развод по исков ред е възможно постигането на Споразумение по всички или по някои от въпросите-например ползването на семейното жилище, издръжката, родителските права. Съдът одобрява споразумението и то има силата на съдебно Решение. Това означава, че в случай че не се изпълняват клаузите за издръжка или упражняването на личните отношения с децата, можете да си извадите изпълнителен лист и да осъществявате правата си чрез способите за принудително изпълнение.