Кантората предлага регистрация на всички видове търговски дружества и учредяване на дружества с нестопанска цел. Предлагаме промяна в обстоятелствата на търговското дружество. 

Регистрация и промяна в обстоятелството на всички търговски дружества.

Регистрацията включва изготвянето и/или подаването от наша страна на следните документи:

 1. Заявление за вписване на обстоятелствата относно дружество с ограничена отговорност.
 2. Съгласие за управление с образец от подписа – заверява се нотариално – лично.
 3. Декларация по чл. 142 от ТЗ.
 4. Декларация по чл. 141, ал. 8, ТЗ. Управителят декларира, че отговаря на изискванията на закона за управител на фирма.
 5. Учредителен протокол или протокол от Общо събрание за създаване на дружество.
 6. Учредителен акт или дружествен договор- изготвя се индивидуално, не се ползват бланки и образци от сайтове. Този документ е
  изключително важен, с оглед факта, че е правната основа на вашия бизнес.
 7. Декларация по чл. 13, ал. 5 от Закона за Търговския Регистър.
 8. Декларация по чл. 13, ал. 4 от Закона за Търговския Регистър.
 9. Бележка за внесен капитал. Издава се от банка по избор. Ако регистрирате ООД с капитал, който е по-висок от 2 лв., то за вписването е необходимо да бъде внесен поне 70% от капитала.
 10. Заявление за запазване на фирма – препоръчително, но не и задължително. Понякога се отказва вписване, поради това, че искате да впишете фирма с много близко наименование до това на друга фирма или защото името е заето от фирма, която не е пререгистрирана, което е изключително неприятно, тъй като ще се наложи да платите отново всички такси, както и да се изготви нов комплект от документи.
 11. Декларация по чл. 141, ал. 8, ТЗ. Управителят декларира, че отговаря на изискванията на закона за управител на фирма. Естествено, подписва се от управителя.
В зависимост от вида на дружеството може да са необходими и други документи. 

Регистрация на фирма от чуждестранно физическо лице или лице от Европейският съюз

Документите се изготвят на български и се извършва лицензиран превод на съответния майчин език на чуждестранните лица. Самите документи са идентични с тези, които подготвя български гражданин, който регистрира фирма.

Възстановяване на ДДС

Кантората работи с екип от специалисти с богат опит в областта на възстановяване на ДДС от Европейски съюз и страните извън него. Ако Вашата фирма е регистрирана в България, ние възстановяваме ДДС от всяка държава членка на Европейския съюз, както и от страните извън него като Канада, Исландия, Македония, Швейцария, Норвегия, Хърватия, Корея.