Обида и клевета: престъпления, засягащи честта и достойнството.

Обида = оценка (унизителна и негативна)

Клевета = факт (позорен)

          Изпълнителното деяние с действия: жестове (неприлични), засягащи честта на другия. Те също са израз на отрицателна оценка. Пострадалият е физическо лице с развито съзнание. Малолетни, невменяеми не могат да бъдат пострадали от обидата. Обективна страна: законът подчертава, че обидните думи трябва да достигнат до съзнанието на пострадалия. Престъплението е довършено с този момент. Присъствието е широко понятие – ситуацията, при която информацията достига до пострадалия, не е задължително физическото му присъствие. Това е формално престъпление, трудно би се представило съучастие при което и да е формално престъпление. Опит – тъй като престъплението е формално, при нетипични хипотези, когато пострадалия не присъства физически, причинният процес може да се прекъсне по пътя на достигане до съзнанието му. Т.е. опит може да има само при нетипичните хипотези. Например: пишеш обидно писмо, адресатът не го получава – опит.  Ако обиденият отвърне веднага с обида – съдът може да освободи и двамата (реторсия). Престъпления от частен характер – чл. 146 ал. 2 – реторсия.

          Клевета – чл. 147: факт (обстоятелство) – отрицателно, позорно, което деецът приписва на пострадалия. изпълнителното деяние – разгласяване на позорно обстоятелство, деецът го прави достояние на широк кръг от лица.  От обективна страна престъплението е формално, довършено е с разгласяването и достигането му до съзнанието на трето лице. Обстоятелствата, които се разгласяват са НЕИСТИННИ. Клеветникът не се наказва ако се установи истинността на разгласените обстоятелства (и все пак деянието е укоримо). Втора форма на изпълнителното деяние (по-малко разпространена): приписва другиму престъпление (това е специален случай на първата форма на изпълнителното деяние).

Чл.286 Набедяване: приписва се другиму престъпление, но за разлика от втората форма на изпълнителното деяние на клевета, това се извършва пред надлежен държавен орган (такъв, който може да повдигне обвинение). Престъплението е от общ характер, поради което се преследва от държавното обвинение – прокуратурата.

          Разгласяване на позорно обсоятелство в присъствието на пострадалия, което го обижда, е идеална съвкупност от две престъпления: клевета в обидна форма.

Автор: Адвокат Иван Цветков