При връчване на талона за изследване лицето се предупреждава, че до вземане на биологични проби за установяване концентрацията на алкохол в кръвта и/или употребата на наркотични вещества или техни аналози не следва да употребява алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози. Това изменение е продиктувано от наложилата се практика, да се твърди, че към момента на извършването няма употреба, но по време на предвиджването има.

Пътнотранспортно произшестви е с пострадало лице на водачите на МПС се извършва проверка с тест или те се изпращат за медицинско изследване за установяване употребата на наркотични вещества или техни аналози. При необходимост се премахва, т.е. задължително се дава проба, по принудителен ред, от лицата които са в МПС-то.

Лицата които извършват медицинското изследване и лицето, което взема пробата за химическо или химико-токсикологично лабораторно изследване, ако то е различно, са длъжни да се уверят в самоличността на изследваното лице чрез документ за самоличност. Тази разпоредба е променена, предвид злоупотребите, които се извършват лечебните заведения, във вр. с лаборатовните изследвания.

Чл. 25 предвижда, че пробите, извършените изследвания и резултатите от тях се вписват в лабораторна книга, като се отбелязват само номера на талона за изследване. Вече не се изисква да се вписва „ номерът на талона за изследване и органът, който го е издал, номерът на досъдебното производство, когато е образувано, и имената на разследващия полицай, назначил изследването“

ВАЖНО!!! Предвид обжалването на съдържанието на лабораторната книга, законодателят е отменил много от реквизитите , свързани с талона. Тези реквизити даваха основание за множество възражения, съответно се приемаха от съда като съществен пропуск който нарушава правото на защита

В седемдневен срок от връчване на наказателното постановление (*отменена е възможността при предявяване на обвиненеито да се иска повторна проба от лицето „или от предявяване на обвинението за престъпление по чл. 343б от Наказателния кодекс“) изследваното лице може да поиска за своя сметка повторно извършване на химически анализ чрез органа по производството, ако не е изтекъл срокът по чл. 26, ал. 4.

След връчване на наказтелното постановление, като само тогава може да се иска повторна пробата, като при предявяване на обвинението нямаш право на повторна проба.

Адвотор: Адвокат Иван Митев Цветков