Застраховането предполага обединяването на финансовите средства на лица, които са изложени на някаква потенциално съществуваща опасност. Застрахованите лица прехвърлят и дистрибутират риска на застрахователя. Особеното при застраховането е, че рискът се дистрибутира на една общност от застраховани лица. Застрахователят е тази общност и минимизира риска, като привлича и кумулира  голям брой от съотносими рискове, използвайки методите на математическата статистика.

2015 06 26 1435345891 6579184 shutterstock 135506084 0 627x376 - Най-високо обезщетение при ПТП

Адвокатска кантора "ТФБ" е водеща кантора в застрахователното право. 

Застраховки, по които сме компетентни:

Обект на застраховане е гражданската отговорност, свързана с притежаването и/или използването на моторни превозни средства, за които застрахованите отговарят съгласно българското законодателство или законодателството на държавата, в която е настъпила вредата.

Застрахова се отговорността на физическите и юридическите лица за причинени от тях имуществени и неимуществени вреди на трети лица до следните лимити на отговорност:

 • за неимуществени вреди – до 2 000 000 лв. при едно пострадало лице и до 10 000 000 лв. при две и повече пострадали лица;
 • за имуществени вреди – до 2 000 000 лв. за всяко събитие.

Застраховат се леки, лекотоварни и товарни автомобили, мотопеди и мотоциклети, влекачи, автобуси, ремаркета и полуремаркета, тролейбуси, селскостопански, строителни, вътрешнозаводски, колесни и верижни машини. Осигурява се покритие за събития, групирани в различни клаузи, които могат да доведат до частична или пълна загуба на Вашия автомобил.

АДВОКАТСКА КАНТОРА „ЦВЕТКОВ & с-ие“ предлага на своите клиенти защита при отказ от изплащане на застрахователно обезщетение. 

Имуществената застраховак  най-често покрива случаи на пожар, дъжд, буря, градушка или друго природно бедствие, наводнение от водопроводни и канализационни инсталации, кражба или злоумишлени действия от трети лица,  земетресението и др. рискове, които сте изпрали при сключването на застрахователната полица.

Какво може да бъде застраховно?

 • Жилищни сгради – апартамент, къща, вила, както и прилежащите към тях мазета, тавани и гаражи;
 • Домашно имущество – обзавеждане, домакински електроуреди, климатици, малогабаритни инструменти за битова употреба и други;
 • Соларни колектори за топла вода

 

Застраховка Карго осигурява застрахователно покритие за всички видове товари, стоки, вещи, предмети и др., превозвани с морски, сухопътен, речен, въздушен или комбиниран транспорт, срещу загуба и/или вреда, вследствие на настъпване на застрахователно събитие по време на превоза им от или до всяка точка на света или на територията на България.

Застраховка „Отговорност на  превозвача“ (CMR) покрива липси или повреда на товара
при автомобилни превози в страната и чужбина и е предназначена за транспортни фирми с лиценз
за извършване на международни автомобилни превози и превози с товарни автомобили
на територията на Република България.

 • Застраховката покрива отговорността на застрахования като превозвач за цялостна или частична липса или повреда на товара при:
  • Международни превози – съгласно Конвенцията за международен автомобилен превоз (CMR), глава IV
  • Вътрешни превози – съгласно Закона за автомобилните превози, глава V, раздел IV
 • Отговорността на застрахователя за цялостна или частична липса или повреда на стоката за всяко застрахователно събитие е до размера, определен в:
  • При международен превоз – Конвенцията CMR, чл. 23, параграф 3 (респ. Протокол 2 към него)
  • При вътрешен превоз – Закон за автомобилните превози, чл. 71
ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА МЕДИЦИНСКИ ПЕРСОНАЛ

Застраховка „Професионална отговорност на медицински персонал“ е задължителна в случаите, когато се сключва от лечебното заведение, което застрахова лицата, които упражняват медицинска професия в него.

Тази застраховка може да сключи и всяко лице, притежаващо диплом за завършено висше образование по специалности от професионални направления: „Медицина“, „Дентална медицина“, „Фармация“ и „Здравни грижи“.

 

ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА АДВОКАТИ

Задължителна застраховка, съгласно чл. 50 от Закона за адвокатурата

Застраховка „Професионална отговорност на адвокати“ е задължителна за  всеки адвокат и младши адвокат. Адвокатските дружества/колегии са  задължени да застраховат професионалната отговорност на  своите съдружници, адвокати и младши адвокати, както и на лицата в трудови правоотношения с тях.

 

ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА ЧАСТНИЯ СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ

Задължителна застраховка съгласно чл. 25 от Закона за частните съдебни изпълнители 

Застраховка „Професионална отговорност на частния съдебен изпълнител“ е длъжен да сключи всеки частен съдебен изпълнител, придобил правоспособност по Закона за частните съдебни изпълнители. Отговорността на частния съдебен изпълнител за имуществени и неимуществени вреди, причинени на страните, другите участници в изпълнителното производство и/или на трети лица от виновно неизпълнение на професионалните му задължения. Покрива се и отговорността на помощник-изпълнител, на който застрахованият частен съдебен изпълнител е възложил изпълнение на професионалните си задължения и го е включил в застрахователния договор.

ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА НОТАРИУС

Задължителна застраховка, съгласно чл.73 (1) от Закона за нотариусите и нотариалната дейност

Застраховка „Професионална отговорност на нотариус“ e задължителна за  всеки  нотариус и помощник нотариус.

Покрива се отговорността на посочения в застрахователния договор нотариус за вредите, причинени на трети лица вследствие на виновно неизпълнение на неговите професионални задължения, както и на задълженията на помощник-нотариуса и/или на служителите в нотариалната кантора при изпълнението на тяхната дейност съгласно указанията на нотариуса.

За застрахователно събитие се счита настъпването на вредоносния резултат, за който е отговорен Застрахованият, и във връзка с който увреденото лице е предявило претенция за обезщетение.

ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА СИНДИКА

Задължителна застраховка съгласно чл. 22 от Наредба № 3/27.06.2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол на синдиците

Застраховка „Професионална отговорност на синдика“ е длъжно да сключи всяко физическо лице, което e назначено за синдик, временен синдик или служебен синдик по конкретно производство по несъстоятелност (съгласно част IV от Търговския закон).

Покрива се отговорността на синдика за вредите, причинени на длъжника и/или на кредиторите по конкретно производство по несъстоятелност, от виновно неизпълнение на задълженията му като синдик съгласно Търговския закон.

ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА РЕГИСТРИРАНИ ОДИТОРИ

Задължителна застраховка съгласно чл. 34 (1) от Закона за независимия финансов одит 

Застраховка „Професионална отговорност на регистрирани одитори“ е задължителна за всеки дипломиран експерт-счетоводител и специализирано одиторско предприятие.

Покрива се отговорността на регистриран одитор за вреди, настъпили вследствие на виновно неизпълнение на неговите задължения при извършване на задължителен финансов одит и свързани с одита услуги.

Животозастраховането покрива риска от настъпването на различни събития, свързани с живота, здравето или телесната цялост на застрахования. Характерно за него е задължението на застрахователя, при настъпване на застрахователно събитие, да изплати договорената застрахователна сума или част от нея на бенефициента(ите) по полицата. В замяна на това обещание, клиентът заплаща на годишна, тримесечна или месечна база, застрахователна премия.

Освен това застраховката „Живот” може да бъде използвана и като средство за спестяване. Това става посредством продукти, при които част от застрахователната премия се използва за формиране на спестовен фонд, който застрахователят инвестира и изплаща на клиента при падеж или застрахователно събитие.

Животозастраховането включва следните видове продукти:

Чисто рискови застраховки – те осигуряват изплащане на суми при настъпване на неблагоприятни събития.

Смесени застраховки – това са продукти, които комбинират застрахователно покритие при настъпване на събитие, както и дългосрочно спестяване на суми.

Логично е да се запитаме какви са ползите от Животозастраховането за средностатистическия българин? На първо място, сключвайки застраховка, клиентът осигурява на себе си и семейството си спокойствие от чисто финансова гледна точка. Колкото по-разширено покритие изберем, толкова повече са неблагоприятните ситуации, срещу които можем да се подсигурим.

Спестовният  елемент на застрахователните договори също не бива да се подценява. Поради стриктната инвестиционна политика на застрахователите, спестовната застраховка може да се разглежда като напълно сигурна инвестиция – по подобие на банков депозит. Тя е разумен начин и един от вариантите за разпределяне на спестените средства.

Добре е, също да отбележим, че животозастрахователните продукти са насърчени от законовата уредба в България и носят данъчни облекчения за всеки, който сключи такъв договор.

Медицинската застраховка е вид лична застраховка. Медицинската застраховка може да включва рисковете, които се покриват от застраховките “Живот” и “Злополука”, но може да се сключи и за други рискове, свързани най-общо с човешкото здраве. Такива рискове могат да бъдат болнично лечение, бременност и раждане, профилактика. Затова, ако сключите медицинска застраховка, може да защитите здравето си от повече рискове, които могат да го увредят. Медицинската застраховка е доброволна застраховка, т.е. може да я сключите, ако имате желание.

Кантората има  практика в карго застраховането и застраховането на всички видове транспортни рискове. Кантората има опит в дела във връзка с отговорност на превозвача – ЧМР.

Нашият екип е изключително горд от факта, че при наличие на комплициран застрахователен случай, ние сме в състояние да осигурим карго специалисти и експерти по околната среда, а също така да се снабдим с мнение на морски професионалисти като корабни и военноморски инженери, морски и речни капитани.

cargo insurance 1024x683 768x512 1 - Най-високо обезщетение при ПТП
i 4 360x260 1 - Най-високо обезщетение при ПТП

АДВОКАТСКА КАНТОРА „ТФБ“ предлага на своите клиенти правни консултации и становища по застрахователни въпроси и спорове, осъществява текуща правна помощ, както и процесуално представителство, защита и съдействие по търговски дела в съда. В това число:

 • Представителство пред застрахователни компании във връзка с изплащането на застрахователно обезщетени;
 • Завеждане на съдебни искове и процесуално представителство за изплащане на обезщетение за имуществени и неимуществени вреди;
 • Консултации и правна защита при претърпени Пътно-транспортни произшествия (ПТП);
 • Консултации и процесуално представителство по предявени от застрахователя регресни искове;
 • Консултации във връзка със застрахователни договори;
 • Изготвяне на писмени претенции до застраховател;
 • Изготвяне на писмено възражение срещу отказ за изплащане на застрахователно обезщетение;
 • Процесуално представителство по дела срещу застрахователни компании
 • Обжалване на всички видове съдебни решения пред по-горна съдебна инстанция
 • Изготвяне на жалба до Комисия за финансов надзор при отказ за изплащане на застрахователно обезщетение;
 • Застрахователен договор. Определение. Страни. Сключване. Правна характеристика.
 • Права и задължения на страните.
 • Форма на застрахователния договор. Реквизити. Влизане в сила. Изменение. Прекратяване.
 • Преддоговорна информация. Общи условия. Самоучастие.
 • Застрахователно правоотношение. Елементи. Премия. Риск. Обезпечение. Други права и задължения.
 • Съзастрахователен договор. Предназначение. Страни. Права и задължения.
 • 3астрахователно събитие. Застрахователна давност. Несеквестируемост.
 • Видове застраховане. Имуществено и лично. Доброволно и задължително.
 • Имуществено застраховане.
 • Настъпване на застрахователното събитие. Определение. Характеристика.
 • Задължение за съобщаване. Предотвратяване и ограничаване на вреди.
 • Застрахователно обезщетение. Възстановяване на вреди. Частично погиване.
 • Отказ за плащане на обезщетение. Прехвърляне на застрахователно имущество.
 • Встъпване в правата на застрахования.
 • Абонаментна застраховка. Застраховка срещу рискове на превоза.
 • Застраховка на правни разноски. Застраховка “Помощ при пътуване”. Застраховка Гражданска отговорност”.

 • Задължително застраховане. Видове задължителни застраховки. Договор за задължителна застраховка.

 • Презастрахователен договор. Елементи на договора. Връзка със застрахователния договор.
 • Задължителна застраховка “Злополука” на пътниците в средствата за обществен превоз.Застраховка “Живот” и “Злополука” върху трето лице

 • Задължителна застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите.

 • Приложимо право към застрахователните договори в рамките на ЕС и ЕИП.

 • Застраховка “Живот” и “Злополука” в полза на трето лице. Право на третото лице.

 • Лично застраховане. Застраховки “Живот” и “Злополука”. Групово застраховане. Взаимно застраховане.

адвокатска кантора "тфб" - контакти

свържете се с нас

Ще разрешим проблема, по най-правилния начин.

Адрес на офиса

*Гр. София, п.к. 1618, Площад „Македония“ (Бизнес център „Сити тауър“), на кръстовището на ул. „Алабин“ и бул. „Христо Ботев“
*гр. София, п.к. 1000, ул Славянска 5а
*Гр. Стара Загора,ПК 6000, Бул. „Цар Симеон Велики“ 103

Изпратете ни съобщение

Ако имате някакви въпроси, пишете ни. Посочете телефон за обратна връзка. 

  8 - Най-високо обезщетение при ПТП