image 52 1024x646 - Дела срещу ЧЕЗ ЕВН Електрохолд

Ако сте получили сметка за ток, която е много по-висока от предишните ви сметки и смятате, че не дължите сумите в такъв размер, следва да знаете че:

ЧЕЗ често начислява едностранно сметки за месеци назад. Обикновено до три месеца, но има случаи на „изравняване” и за повече от шест месеца. Търговското дружество следва тази практика, когато констатира неизправност в електромера ви.

Констатацията за неизправност ЧЕЗ обективира в констативен протокол, който може да ви поканят да подпишете, но често се оказва, че такъв протокол е подписан без вашето присъствие и даже без да ви уведомят, в присъствието на двама свидетели.

Съдебната практика е категорична, че клаузата, уреждаща едностранната корекция по сметки се явява неравноправна, и следователно е недействителна за потребителя.

Това, което трябва да знаете е, че електромерът е собственост на ЧЕЗ и те са отговорни за неговата изправност. Ако електромерът не работи отговорността е на ЧЕЗ.

В случай, че сте заплашени токът ви да бъде спрян, не е проблем да платите сметката си. Това от правна страна не означава съгласие с нейния размер, нито изобщо с дължимостта й.

Тоест, дори при заплащане сметка за ток, може да изискате от ЧЕЗ да ви върнат надплатената сума. Не само това, ЧЕЗ отговарят и за причинените ви вреди, както и за лихвата, която се е натрупала върху надплатената сума.

Можете да заведете дело и да осъдите ЧЕЗ и когато ви предоставя некачествена услуга – например чести спирания на тока, както и за причинените във връзка с това вреди – например развалени продукти, повредени електроуреди, неимуществени вреди за стреса и притесненията.

Съгласно общите условия на ЧЕЗ, освен гореизброените хипотези, дружеството отговаря, съгласно общите си условия и когато спре токът, без да имате вина за това, като ви дължи следните неустойки:

10 лева за всеки 24 закъснение на възстановяване на прекъснато електрозахранване. Това обезщетение не изключва отговорността на продавача за имуществени вреди в по-голям размер, нанесени на потребителя, както споменахме по-горе, всякакви повреди и развала на хранителни продукти.

В случай, че останете без електрическа енергия по вина на продавача повече от 24 часа след получаването от продавача на уведомление вас, ЧЕЗ заплаща обезщетение в размер на 30 лева и по 20 лева за всеки следващ период от 12 часа без осигурена електрическа енергия.

Въпреки, че от ЧЕЗ ще ви уведомят,че при кратковременни спирания на тока не носят отговорност, това не е така. Те отговарят на общо основание за причинените ви вреди.

Как се отправят претенции и се завеждат дела срещу ЧЕЗ?

Важно е да уведомите ЧЕЗ при спиране на електрозахранването ви. Най-добре е да го направите писмено, например по имейл. Ако нямате възможност – може и по телефона, но е добре да проведете телефонния разговор пред свидетел – ваш роднина или приятел.

В случай на повредени електроуреди или други имуществени вреди – опишете вредите и изпратете писмено уведомление до ЧЕЗ за тяхното наличие в 3 дневен срок – писмено.

Най-често ЧЕЗ отказват доброволно да платят обезщетения, неустойки, както и да преразгледат дължимите суми по подадени жалби срещу сметки за ток. Това се дължи на монополното им положение и нагласата, че хората няма да се решат да ангажират отговорността им.

За мен и за много от клиентите ми, въпросът освен финансов е и принципен. Никой не е длъжен да плаща за нещо, което не дължи и монополните дружества следва да не бъдат поощрявани в порочните си практики.

Най-добре при подобни обстоятелства е да се обърнете към съда.

Ще ви е необходим адвокат, който да заведе гражданско дело срещу ЧЕЗ, за да установи, че не дължите претендираните и евентуално заплатени сметки за ток. Той ще ви уведоми за документите, които ще му бъдат необходими, за размера на хонорара и дължимите към съда държавни такси. Всички средства, които сте изразходили, за да заведете иск срещу ЧЕЗ, ще ви бъдат присъдени и заплатени от търговското дружество в края на процеса.

адвокатска кантора "тфб" - контакти

свържете се с нас

Ще разрешим проблема, по най-правилния начин.

Адрес на офиса

*Гр. София, п.к. 1618, Площад „Македония“ (Бизнес център „Сити тауър“), на кръстовището на ул. „Алабин“ и бул. „Христо Ботев“
*гр. София, п.к. 1000, ул Славянска 5а
*Гр. Стара Загора,ПК 6000, Бул. „Цар Симеон Велики“ 103

Изпратете ни съобщение

Ако имате някакви въпроси, пишете ни. Посочете телефон за обратна връзка. 

    8 - Дела срещу ЧЕЗ ЕВН Електрохолд