Какво трябва да знаете за да се защитим правата си?

Закрилата на потребителите в българското законодателство е гарантирана от Закона за защита на потребителите.  Закона за защита на потребителите е хамониозиран с Директива 1999/44ЕО на Европейският Съвет и на Парламента. В него са посочени основни права на потребителите. 

Основните права на потребителите са:

 1. право на информация за стоките и услугите; 
 2. право на защита срещу рискове от придобиването на стоки и услуги, които могат да застрашат живота, здравето или имуществото им; 
 3. право на защита на икономическите им интереси при придобиването на стоки и услуги при нелоялни търговски практики и способи за продажба, неравноправни договорни условия и предоставянето на гаранции за стоките; 
 4. право на обезщетение за вреди, причинени от дефект на стоки; 
 5. право на достъп до съдебни и извънсъдебни процедури за разрешаване на потребителски спорове; 
 6. право на образование по въпроси, отнасящи се до защитата им; 
 7. право на сдружаване с цел защита на интересите им; 
 8. право на представителство пред държавните органи, вземащи решения по въпроси, които ги засягат. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

В областта на потребителското право, адвокатска кантора „ТФБ“ предлага:

 • Представителство пред търговци, във връзка с отказана рекламация на дефектна стока или некачествена услуга.

 • Представителство пред Комисията за защита на потребителите;

 • Правна помощ при сключване на договори от разстояние;

 • Консултации при установяване на нелоялни търговски практики;

 • Изготвяне на искови молби и процесуално представителство при причиняване на вреди от дефектни стоки;

 • Правна помощ при установяване на неравноправни клаузи в потребителски договори;

 • Изготвяне и предявяване на жалби пред Комисията за защита на потребителите;

 • Процесуално представителство по потребителски спорове пред съдебните органи в София и страната.

адвокатска кантора "тфб" - контакти

свържете се с нас

Ще разрешим проблема, по най-правилния начин.

Адрес на офиса

*Гр. София, п.к. 1618, Площад „Македония“ (Бизнес център „Сити тауър“), на кръстовището на ул. „Алабин“ и бул. „Христо Ботев“
*гр. София, п.к. 1000, ул Славянска 5а
*Гр. Стара Загора,ПК 6000, Бул. „Цар Симеон Велики“ 103

Изпратете ни съобщение

Ако имате някакви въпроси, пишете ни. Посочете телефон за обратна връзка. 

  8 - Защита на потребител