zx620y348 2456574 - Искове - трудов договор

Какви са правилата за сключване на трудов договор

Сключването на трудовия договор задължително следва да предхожда постъпването на работа. В момента на постъпване на работа, работодателят трябва да връчи на работника / служителя копие от завереното уведомление и справката от НАП за прието и заверено уведомление.

В случай, че изпълнявате трудовите си задължения без наличието на писмен трудов договор имате право да поискате по чл.405а от КТ да бъде установено от Инспекция по труда наличие на трудово правоотношение. По време на проверка инспекторът по труда следва да завари на работното място лице, което престира своята работна сила без сключен трудов договор. В този случай от инспекторът по труда се издава постановление за обявяване съществуването на трудово правоотношение.

В случай, че вече сте освободени от работа и е невъзможно Инспекция по труда да Ви завари на работното Ви място, а искате да докажете наличието на трудово правоотношение, за да оспорите уволнението си като незаконно, да получите обезщетение за оставане без работа за срок от 6месеца и да бъдете възстановени на работа, то следва да предявите установителен иск пред съда, с който ще докажете наличието на трудово правоотношение.

Разлика между трудов и граждански договор

Често срещана хипотеза е прикриването на трудов договор чрез сключване на граждански договор. Това се прави от работодателя с цел да нямате право да се ползвате от всички предвидени в Кодекса на труда обезщетения и защита при незаконно уволнение.

Наименованието на сключения договор няма значение за съда, а съдържанието му. Кога съдът приема, че гражданският договор е трудов. И при наличието на граждански договор редът е същия-ако все още изпълнявате трудовите си задължения на работното ви място-чрез сезиране на Инспекция по труда, а ако вече сте освободени от работа-чрез предявяване на установителен иск пред съда.

За да признае гражданския договор за трудов, съдът ще разглежда дали, в договора е уговорено за каква длъжност е сключен, уговорено ли е мястото на работа и трудово възнаграждение. За да признае един граждански договор за трудов съдът ще разглежда дали в договора има изискване кога, къде, какво и как да работи лицето, с което е сключен „граждански договор”.

При гражданските договори изпълнителят сам решава кога, къде, какво и как да работи като единствено от значение е да постигне определен резултат и да го предаде на другата страна по договора. Важно е да знаете и какви клаузи са абсолютно недействителни, дори и да са включени в трудовия договор и вие да сте ги приели, чрез подписването му.

Договорената „неустойка“

Клауза, по силата на която се възлага гражданска отговорност на работника или служителя в случай, че след прекратяване на трудовите правоотношения с работодателя, същият не спази поето задължение да не встъпва в трудови или граждански отношения с конкурентна фирма, е нищожна поради противоречие със закона.

Клаузи забраняващи „ненапускане на работа“ и забрана в продължение на период от време да полага труд в „конкурентна“ компания. Уговорката, с която се ограничава извършването на конкурентна дейност от страна на служители за определен срок след прекратяване на трудовия им договор, е в нарушение на конституционно признатото право на труд, по-специално нормата на чл. 48, ал. 3 КРБ, където се прогласява свободата на избор на професия и място на работа на всеки гражданин.

„Споразумение за конфиденциалност, недопускане конфликт на интереси и на нелоялна конкуренция“, в което се уговаря служителят да не прекратява трудовото правоотношение определен срок, при прекратяване да не осъществява нелоялна конкуренция и да не извършва точно определени действия, дейности и сделки…като е предвидена неустойка при нарушаване условията на споразумението. Такава клауза съдът константно приема за нищожни и Вие не носите никаква отговорност за тяхното неизпълнение.

адвокатска кантора "тфб" - контакти

свържете се с нас

Ще разрешим проблема, по най-правилния начин.

Адрес на офиса

*Гр. София, п.к. 1618, Площад „Македония“ (Бизнес център „Сити тауър“), на кръстовището на ул. „Алабин“ и бул. „Христо Ботев“
*гр. София, п.к. 1000, ул Славянска 5а
*Гр. Стара Загора,ПК 6000, Бул. „Цар Симеон Велики“ 103

Изпратете ни съобщение

Ако имате някакви въпроси, пишете ни. Посочете телефон за обратна връзка. 

    8 - Искове - трудов договор