Решение по Гражданско дело 6572-2018 влязло в сила – отказана рекламация /гаранционно обслужване/

Решение № 180218

от 30.07.2019  град София

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Софийски районен съд, І ГО, 26 с-в, в публично съдебно заседание на дванадесети ноември две хиляди и деветнадесета година в състав:

                                                    РАЙОНЕН  СЪДИЯ: Христо Крачунов

при секретаря Любомира Серафимова, като разгледа докладваното от  съдията  гр.дело № 6572 по описа за 2018 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на Глава тринадесета от ГПК. Производството е образувано по искова молба от Т. С. Ц., с която са предявени осъдителни искове срещу „Техном. Б.“АД.

Ищецът твърди, че на 25.02.2017 г. закупил от ответника телевизор Самсунг с модел UE-40KU6072UXXH от търговския обект в Стара Загора, кв. Ж.. След закупуване на уреда се проявил скрит дефект, изразяващ се в поява на вътрешни хоризонтални и вертикални черни линии и вътрешни петна.
Уреда бил предоставен за рекламация при ответника на 27.02.2017 г. На 24.03.2017 г. телелвизора бил върнат на ищеца с отказ да бъде отстранена повредата, тъй като се дължала на външно въздействие, а не на производствен дефект. На 03.08.2017 г. ищецът е отправил изявление до ответника за разваляне на договора връщане на цената.

За връщаме на сумата е подадено заявление за издаване на заповед за изпълнение, по което е издадена заповед и след връчването и е подадено възражение.

Иска се от съда да постанови решение, с което да се признае за установено, че ответникът дължи сумата от 879 лв., представляваща заплатената цена по разваления договор.

Препис от исковата молба е редовно връчен на ответника и в указания срок е постъпил писмен отговор. Ответникът оспорва иска, като посочва, че проявения дефект се дължи на неправилно транспортиране и външно въздействие.
Иска от съда да постанови решение, с което да отхвърли иска.

Съдът като обсъди доводите на страните и събраните по делото доказателства приема за установено следното от правна и фактическа страна

Съдът е сезиран с искове с правна квалификация чл. 114, ал.1, т. 1 от Закона за защита на потребителя.

В тежест на ищеца е да докаже съществуването на договор за закупуване на телевизор, наличието на описаните в исковата молба дефекти, направените рекламации за поправка, платената цена по договора.

В тежест на ответника е да докаже твърденията си за съществуване, наличието на обстоятелства, които изключват гаранционното обслужване на телевизора.

От представената фактура и касова бележка се установява, че ищецът е закупил телевизор Самсунг с модел UE-40KU6072UXXH от търговския обект в [населено място], кв. Ж., за сумата от 879 лв. на 25.02.2017 г. На 27.02.2017 г. ищецът е отправил рекламация и искане закупеният телевизор да бъде заменен или установената неизправност да бъде поправена. На 08.07.2017 г., стоката е върната на ищеца със Споразумителен протокол, че рекламацията е неоснователна и приложен протокол за отказ от гаранционен ремонт, в който е описано, че е констатиран счупен LCD Панел, в следствие на натиск.

 На 03.08.2017 г. ответникът е получил изпратено от ищеца изявление за разваляне на договора за
покупка на телевизор и покана да бъде връната платената цена. На 26.10.2017 г. отново е получена от ответника покана за връщане на платената цена. В становище от 28.02.20172 г. ответникът уведомява ищецът, че рекламацията му е приета за
неоснователна и не е удовлетворена, тъй като повредата се дължи поведението на купувача, а не на производствен дефект. На 23.03.2017 г. е извършена проверка от КЗП, която е дала предписание на ответника. Ответникът е изпратил телевизора на сервизен център  [фирма], който на 27.03.2017 г. е издал Констативен протокол, че след извършен че е налице счупен LCD дисплей, в следствие на механичо претоварване на дисплея и гаранцията не покрива дефекта.

От допуснатата и приета по делото СТЕ се установява, че телевизорът не показва наличие на външни дефекти по дисплея, липсват деформации по корпуса и дисплея, както и всякакви следи от външно въздействие.

Тезата на ответника в отговора, че дефекта се дължи на счупен дисплей на телевизора, в следствие на външно въздействие не се доказа по делото. Съгласно чл. 113 от Закона за защита на потребителя когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба, в рамките на един
месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя. Ищецът е отправил първата рекламация до ответника на 27.02.2017 г. два дни след закупуване на телевизора. Ответникът не е изпълнил задължението си в едномесечен срок от получаване на рекламацията да приведе стоката в съответствие с договора. Едномесечния срок за отстраняване на дефекта е изтекъл на 27.03.2017 г. и в този срок няма данни ответникът да е бил отстранил неизправностите и да е уведомил потребителя. Съдът намира, че в едномесечен срок от 27.02.2017 г. /датата на рекламацията/ ответникът не е привел стоката в съответствие с договора за продажба и за ищеца е възникнала правната възможност по чл. 114, ал. 1, т. 1 ЗЗП да развали договора и да иска връщане на цената,
което право ищецът е упражнил с покана за доброволно изпълнение, връчена на 03.08.2017 г. на ответника.

 

Така мотивиран, Софийски районен съд

 

Р  Е  Ш И  :

 

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО, че  „Техном. Б.“АД, ЕИК[ЕИК] дължи на основание чл.114 ал.1, т. 1 ЗЗП на Т. С. Ц., ЕГН [ЕГН] сумата от 879 лв., представляваща заплатена цена за закупуване на телевизор „Самсунг“, модел UE-40KU6072UXXH, платена на отпаднало основание – развален договор за покупко-продажба от 25.02.2017, ведно със законната лихва върху сумата от 16.08.2017 г. до окончателното изплащане.

 

ОСЪЖДА  „Техном. Б.“АД, ЕИК[ЕИК] да заплати на Т. С. Ц., ЕГН [ЕГН] сумата от 175 лева разноски в настоящото производство, както и сумата от 325 лева – разноски в заповедното производство по гр. д. 56396/2017 г., СРС, 26 състав.

 

Решението може да се обжалва с въззивна жалба пред Софийски градски съд в двуседмичен срок от връчването на препис.

РАЙОНЕН СЪДИЯ: 

Решението е влазло в сила.