f19d0167338722a6ef51c471b9c72799 - Върховните съдилища обявиха как ще работят до края на извънредното положение

ВЪРХОВНИТЕ СЪДИЛИЩА ОБЯВИХА КАК ЩЕ РАБОТЯТ ДО КРАЯ НА ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ

Един след друг всеки съд в страната започна да обявява на сайта си мерките във връзка с организацията на работа през периода на извънредното положение заради коронавируса, коeто засега е до 13 април.

Върховният касационен съд съобщи, че за разглеждане на гражданските и търговските дела, за които ГПК регламентира призоваването на страните да се извършва чрез „Държавен вестник“, ще бъдат насрочени извънредни открити заседания преди съдебната ваканция, която започва на 15 юли, ако срокът на извънредното положение в страната не бъде променен.

По гражданските и търговските дела, за които пък призоваването не е чрез „Държавен вестник“, ще бъде извършено с призовки след 13 април 2020 г..

Що се отнася до наказателните дела, страните по тях ще бъдат уведомени за датата, за която е насрочено открито съдебно заседание чрез способите, предвидени в Наказателно-процесуалния кодекс, уточняват от ВКС.

Достъпът до Съдебната палата става само през централния вход на бул. „Витоша“.

Във Върховния административен съд пък е създадена организация за отсрочване на всички дела, извън тези, посочени в решението на Съдийската колегия от 15 март, а именно: по чл. 60 и чл. 166 от АПК, по чл. 75 и чл. 157 от ДОПК, по чл. 72 от ЗМВР, както и делата за допускане на обезпечение по бъдещ и висящ иск и за обезпечаване на доказателства.

Всички останали дела ще бъдат пренасрочени в извънредни заседания до 30 юни 2020 г., като производствата, за които се предвиждат съкратени срокове за разглеждане, ще бъдат отсрочени за април и май т.г.

„Всички жалби, подлежащи на разглеждане в периода на обявеното извънредно положение, следва да бъдат насочвани за администриране и упражняване на правомощията по чл. 158 и 213б от АПК, към председателите на отделенията, съобразно материята на съответните жалби“, се казва в заповедта на председателя на ВАС. Делата, които трябва да бъдат разгледани през периода на извънредното положение, ще бъдат разпределяни от заместник-председателя на ВАС и ръководител на Първа колегия Мариника Чернева на случаен принцип между дежурните съдии.

Обявяването на резултатите от делата и вписването им в деловодните книги ще се извършва след отпадане на извънредното положение.

Във ВАС вече е утвърден график за дежурствата на съдиите, съдебните помощници и съдебните служители, както и такъв за сформиране на дежурните състави по делата, които изискват разглеждане и произнасяне през периода на извънредно положение.

Всички магистрати, съдебни помощници и служители, които не са включени в графика, ще изпълняват задълженията си дистанционно, като трябва да имат готовност да се явят в съда незабавно, когато това е необходимо.

До 13 април се преустановява връчването на призовки, съобщения и съдебни книжа с изключение на делата, които ще се разглеждат. Подаването на всякакъв вид документи се извършва по пощата или по електронен път, като се завежда в регистратура с входящ номер и насочва към съответното отделение или звено по материя. (Адресите и телефоните са обявени на сайта на ВАС и може да видите тук).

Справки по дела се извършват само по телефона или имейла, а всички административни услуги се осъществяват единствено от служба „регистратура“, която е на партера в сградата.

В нея ще може да се влиза само през централния вход на бул. „Ал. Стамболийски“ като ще бъдат допускани само изрично определени съдии, прокурори и съдебни служители на ВАС и ВАП и то по списък. Също така право да влязат ще имат куриерите и пощенските служители, но само до регистратурата, както и хората, които са призовани по конкретно образуваните и насрочени дела от списъка с изключенията.

На интернет страниците на съдилищата може да бъде открита информация за мерките и достъпа до съдебните сгради.

Същевременно днес и Висшият адвокатски съвет разпространи съобщение за това каква организацията на работа въвежда по време на извънредното положение.

Работното време на деловодствата остава без промяна – от понеделник до петък, от 8.30 до 17 ч. Създаден е график за дежурства на служителите в администрацията на ВАдС. На сайта на съвета са посочени телефони и имейл за връзка. От адвокатурата уверяват, че при постъпване на сигнали на техни колеги или граждани, веднага за тях веднага ще бъде уведомявано ръководството на ВАдС. Документите, подадени по електронен път, ще получават входящи номера, а тези, изпратени по пощата, ще се приемат от служител и ще бъдат незабавно докладвани на ръководството на съвета или на главния секретар.

Оперативното ръководството на Висшия адвокатски съвет е в постоянна връзка с ръководството на Народното събрание, включително с председателя на НС, както и с Комисията по правни въпроси. Разпоредено е изготвяне на становище по входирания на 16.03.2020 г. Проект на Закон за мерките по време на извънредно положение. Същото ще бъде представено по време на заседанието на Комисията по правни въпроси“, се казва в съобщението на сайта на ВАдС.

Освен това там могат да бъдат прочетени и препоръките към адвокатските колегии в страната във връзка с мерките за ограничаване разпространението на COVID-19.