1111111111 300x300 - Абонаментно обслужванеАбонаментно обслужване – МАКС

Често фирмите не разполагат с достатъчно правни казуси, които да оправдаят разхода по изплащането на месечно трудово възнаграждение за юрисконсулт. Затова предлагаме пълно правно обслужване на еднолични търговци, търговски дружества и юридически лица по Закона за кооперациите или по Закона за юридическите лица с нестопанска цел /фондации, сдружения и др./.

Стойността на годишния абонамент, при ползване услугите на адвокат е далеч по-ниска, като Вие спестявате разходи за юридически персонал (заплати, отпуск, обезщетения, болнични и т.н.). В случай, че сключите абонамент за правно обслужване Вие няма да бъдете изправени пред риска да сключите неизгодни сделки, от които да търпите вреди. Абонаментът Ви дава изключителната привилегия да използвате квалифицирано правно обслужване при сключване на договор, без оглед на материалния интерес, поради което консултацията по договор с висок материален интерес ще Ви спести адвокатски хонорар в десетократно по-висок размер от колкото е годишната обща стойност на абонамента. Всички консултации при сключване на абонаментен договор могат да се извършват по Ваше желание онлайн или по телефон.

Абонаментното правно обслужване включва следните услуги, както и много други, съобразени със спецификата на бизнеса или дейността Ви:

1. Промяна на обстоятелства във фирмата:

 • Вливане, сливане, отделяне и разделяне
 • Прекратяване и ликвидация на фирма
 • Регистрация на клонове
 • Промяна на капитал, дялове, акции

 

2. Съдействие при сключване на сделки и споразумения:

 • Водене на преговори, подготвяне на договори;
 • Изготвяне на становища относно въпроси в областта на вещното, облигационното, трудовото, данъчното право;
 • Сключване не сделки с недвижими имоти, учредяване на ипотека;
 • Справки за имоти и вещни тежести (възбрани, ипотеки, искови молби; Данъчни служби – подаване на данъчни декларации; данъчни оценки);

 

3. Консултации по трудовоправни въпроси и трудовоправни спорове:

 • Изготвяне на трудови договори
 • Процесуално представителство при воденето на трудови дела във връзка с уволнения, съкращения, обезщетения.

 

4. Представителство при данъчна ревизия, обжалване на ревизионни актове на НАП и актове на НОИ:

 • Проучване на счетоводното досие на фирмата за ревизирания период;
 • Данъчно – счетоводни и юридически консултации в хода на ревизията и проверка на доказателствения ви материал;
 • Изготвяне на възражения срещу ревизионния доклад;
 • Изготвяне на жалби срещу ревизионния акт до ОУИ;
 • Обжалване на ревизионния акт по съдебен ред;

За целта работим съвместно с, одитори, счетоводители, финансови и данъчни консултанти с богата практика и множество успешно приключили случаи.

При връзка с нас и след внимателно проучване на Вашия специфичен случай ще Ви бъде изготвена конкретна оферта.

адвокатска кантора "тфб" - контакти

свържете се с нас

Ще разрешим проблема, по най-правилния начин.

Адрес на офиса

*Гр. София, п.к. 1618, Площад „Македония“ (Бизнес център „Сити тауър“), на кръстовището на ул. „Алабин“ и бул. „Христо Ботев“
*гр. София, п.к. 1000, ул Славянска 5а
*Гр. Стара Загора,ПК 6000, Бул. „Цар Симеон Велики“ 103

Изпратете ни съобщение

Ако имате някакви въпроси, пишете ни. Посочете телефон за обратна връзка. 

  8 - Абонаментно обслужване