Кога имате право на обезщетение

  • Когато се закрива предприятието, в което работите
  • Поради съкращаване в щата
  • При отказ на работника или служителя да последва предприятието когато то се премества в друго населено място
  • Когато заеманата от вас длъжност следва да бъде освободена за възстановяване на незаконно уволнен работник или служител
  • Когато не е спазен срокът за предизвестие
finance news 71 - Обезщетение за оставане без работа

Обезщетението се изплаща от работодателя, но за не повече от 1 месец. Размерът е последното брутно трудово възнагражение. Ако в този срок работникът или служителят е постъпил на работа с трудово възнаграждение в по-малък размер, той има право на обезщетение в размер на разликата в заплащането за същия срок.

Обезщетение при незаконно уволнение

Имате право на такова обезщетение само ако сте оспорили законността на уволнението по съдебен ред. Предпоставка за присъждане на обезщетение е признаване за незаконно на уволнението.

Имате право на обезщетение за не повече от шест месеца и е в размер на последното брутно трудово възнаграждение, което е било изплатено през месеца предхождащ този, в който сте били уволнени.

Обезщетение при задържане на трудовата книжка

Работодателят и виновните длъжностни лица, Ви дължат обезщетение по чл. 226 КТ. Това обезщетение може да потърсите по съдебен ред.

Обезщетение при пенсиониране

Ако имате трудов договор и сте били на работа при един и същ работодател през последните 10 години от трудовия стаж , като сте и придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, на основание чл. 222 ал. 3 КТ, работодателят е длъжен да Ви изплати обезщетение от шест брутни работни заплати.

Всички тези обезщетения, в случай че не Ви бъдат изплатени доброволно можете да претендирате по съдебен ред.