Развод по взаимно съгласие

Съгласно Семейния кодекс4 300x171 - Развод по взаимно съгласие сключеният брак се прекратява в следните случаи:

 • със смъртта на единия от съпрузите;
 • при унищожаване на брака;
 • при развод

При развод прекратяването може да стане по вина на единия от съпрузите. Може да се постигне и развод по взаимно съгласие, което е и темата, на която е посветена тази статия. Какво представлява разводът по взаимно съгласие? Това е процедура по прекратяването на брака между двама съпрузи – най-предпочитаният и лек вариант за непоколебимо прекратяване на отношения между тях. Защо са безспорни предимствата на тази процедура – поради следните 3 факта: 

 1. скоростта на протичане на съдебните процедури;
 2. значително по-ниската цена на услугата от бракоразводния адвокат в сравнение с другите варианти за развод;
 3. възможността съпрузите сами да решат въпроса за развитието на техните отношения в бъдеще.

В какво се изразява общото между прекратяване на брака по вина на един от съпрузите и развод по взаимно съгласие? Това е, че и в двата случая трябва да се премине през съдебна процедура, като във втория случай тя е твърде улеснена.

Необходимо е да бъде налице сериозно и непоколебимо съгласие, изразено от страна на двамата съпрузи едновременно, за да се осъществи един развод по взаимно съгласие. Кога съгласието може да се приеме за „сериозно“? Затова е необходимо решението за пристъпване към тази крачка да е обмислено, а не спонтанно. А кога съгласието е „непоколебимо“? Прието е, че това основание е налице, когато решението е категорично, окончателно и неотменимо.

Ред за осъществяване на развод по взаимно съгласие

 

Как може да се постигне развод по взаимно съгласие – по реда на т.нар. охранителни производства, в които липсва правен спор, а единствено от съда се одобрява или отхвърля молбата, с която това производство е инициирано.

Тук е необходима инициатива от страна на двамата съпрузи едновременно, които трябва да изразят сериозно и непоколебимо съгласие за прекратяване на брака си не само с молбата, с която производството се инициира, но и след това пред съда в съдебното заседание. Това се осъществява чрез изпълнение на задължението за лично явяване пред съда. Ако липсва такова, съдът отхвърля молбата и прекратява делото.

Каква особеност има това производство за разлика от производството при прекратяване на брака по вина на единия съпруг? Това е, че не трябва да се събират доказателства и отпада изискването за представянето на мотиви за вземането на решение за развод.

Съдът постановява решение, с което одобрява прекратяването на брака или отхвърля направеното искане след изслушване на съпрузите. Решението подлежи на обжалване единствено в случай на отхвърляне.

В случай, обаче, че единият от съпрузите почине по време на висящото производство по развод по взаимно съгласие, то не може да бъде продължено от наследниците. Бракът се счита за прекратен поради смърт.

Споразумение  за развод по взаимно съгласие

 

Споразумението е неизменна част от производството за развод по взаимно съгласие. Така двамата съпрузи уреждат следбрачните си отношения. Това споразумение има голямо значение в случаите, когато от брака има родени деца, които към момента на прекратяването му не са навършили пълнолетие.

Страните трябва да обсъдят съдържанието на споразумението по чл. 51 от Семейния кодекс и да постигнат единодушия по осемте задължителни въпроса в него, след като бъде изяснена ситуацията. В това се състои и ролята на Вашия адвокат да предложи различни варианти, които  напълно да удовлетворяват очакванията и желанията и на двете страни.

Съдът може да одобри осъществяването на развод по взаимно съгласие, когато съпрузите му представят споразумение, в което да се съдържа решение на следните въпроси:

 • запазването или промяната на фамилното име;
 • упражняването на родителските права;
 • личните отношения между децата и родителя, който не упражнява родителските права;
 • издръжката на децата;
 • издръжката между съпрузите;
 • ползването на семейното жилище;
 • определяне на местоживеенето на родените от брака деца, ненавършили пълнолетие.

В споразумението могат да бъдат предмет на обсъждане и други въпроси, свързани с развода, напр. разпределение на общото имущество.

Съдът утвърждава споразумението, след като се направи проверка дали са защитени интересите на децата, като има право да поиска и становище от дирекция „Социално подпомагане“.

Ако съдът констатира, че споразумението не отговаря на изискванията за задължителното му съдържание или че интересите на децата не са защитени в достатъчна степен, той дава срок на съпрузите да отстранят допуснатите непълноти. В случай, че те бъдат отстранени в срок, съдът допуска осъществяването на развод по взаимно съгласие и одобрява споразумението. Изменение в неговото съдържание, касаещо местоживеенето на децата, упражняването на родителските права, личните отношения с децата и издръжката им, се допуска при изменение на обстоятелствата.

Заключение

Необратима последица при осъществяването на развод по взаимно съгласие е, че бракът се прекратява. Решението, с което разводът се допуска, не подлежи на обжалване, но е възможно същите лица да сключат брак помежду си повторно.

Съпрузите престават да бъдат наследници по закон един на друг при прекратяването на брака, както и губят изгодите, произтичащи от разпорежданията в случай на смърт, направени преди това. Според закона може да има изключение от това правило, ако завещателят изрично е посочил, че завещанието ще има действие и след развода.

Автор: Д. Марков

Брой посетители прочели статията
0
ОЦЕНКА НА СТАТИЯТА
4.9/5