Поставяне под запрещение, настойничество и попечителство

Институтът на поставяне поди попечителство 1 300x171 - Поставяне под запрещение, настойночество и попечителство запрещение и учредяване на настойничество или попечителство е уреден в:

 • Граждански процесуален кодекс (ГПК)
 • Семеен кодекс (СК)
 • Закон за лицата и семейството (ЗЛС)

 

 

Съдържание:

 • Поставяне под запрещение. Приложими закони.
   • Компетентен орган
   • Лица, легитимирани да искат поставянето под запрещение
   • Материалноправни предпоставки за поставяне под запрещение
   • Необходими документи
 • Настойничество и попечителство? Как се учредява и над кои лица?
 • Настойнически съвет
 • Попечител и заместник-попечител
 • Пречки за назначаване
 • Охранителни мерки
 • Промени в състава
 • Права и задължения на настойника
 • Права и задължения на заместник-настойника
 • Права и задължения на съветниците в настойническия съвет
 • Права и задължения на попечителя
 • Права и задължения на заместник-попечителя
 • Надзор върху действията на настойника и на попечителя
 • Отчет на настойника и на попечителя
 • Преминаване от настойничество към попечителство
 • Настойничество и попечителство по право
 • Бланки на полезни документи

 

 1. Същност

Според закона дееспособността представлява качество на едно физическо лице чрез своите правомерни правни действия да придобива права и задължения. При достигане на 14-годишна възраст физическите лица достигат ограничена дееспособност, според законодателството, т.е. те могат да извършват обикновени дребни сделки за задоволяване на текущите им нужди и да разполагат със средствата, придобити от своя труд, но във всички останали случаи техните действия се нуждаят от предварителното разрешение на районния съд или съгласието на родителите или попечителите им, а при достигане на 18-годишна възраст физическите лица придобиват психическа и социална зрялост, т.е. могат сами да се грижат за своите работи като съзнателно спазват правните си задължения. Дееспособността на непълнолетните и пълнолетните като правно качество възниква автоматично – с навършването на посочената от закона възраст. Физическите лица с навършването на 14 г., респективно 18-годишна възраст стават психически и социално зрели. Това обаче е оборимо. Има случаи, когато едно физическо лице може да е станало непълнолетно или пълнолетно, но не е в състояние поради определени причини да извършва еднолично и адекватно позволените му от закона действия. Затова законодателят е уредил по особен ред и при определени условия гражданската дееспособност да бъде ограничена. Това ограничаване се нарича запрещение, което може да бъде пълно или ограничено в зависимост от степента на ограничаване на дееспособността, а именно – на непълнолетните може да бъде само пълно, а на пълнолетните – непълно или пълно.

 1. Процедурата

Компетентен орган

Тъй като поставянето под запрещение е особено исково производство, то компетентен орган затова е окръжният съд по постоянния адрес на ответника както за пълно, така и за ограничено запрещение, а за град София – Софийски градски съд. Ответник винаги е лицето, чието запрещение се иска. Искът е конститутивен, тъй като при уважаването му ще се внесе промяна в правната сфера на поставения под запрещение.

Лица, легитимирани да искат поставянето под запрещение

То може да бъде поискано от съпруга, близки роднини, от прокурора или от всеки, който има правен интерес. Под „близки роднини“ се разбира роднините по права линия и по съребрена линия до IV-та степен. В това производство е задължително участието на прокурора.

Материално-правни предпоставки за поставяне под запрещение

Непълнолетните и пълнолетните се поставят под запрещение при кумулативното наличие на следните предпоставки:

 • слабоумие или душевна болест;
 • невъзможност на лицето да се грижи за своите работи. Слабоумието и душевната болест се предизвикат от такива заболявания или моментни фактори като имбецилност, дебилност, идиотия, психопатия, шизофрения, невроза, депресия, циклофрения и др. или наркомания и алкохолизъм, когато те са причина за психическо заболяване.

Необходими документи

 • Искова молба от лицето, легитимирано да иска поставянето под запрещение, изготвена съобразно закона
 • Документи, доказващи родствената връзка или правния интерес
 • Документ за внесена държавна такса

След като окръжният съд бъде надлежно сезиран с искова молба, той призовава ищеца и ответника за разглеждане на делото в открито заседание. Производството се развива според общите правила на исковия процес, като се имат предвид следните особености:

Разпит на ответника – лицето, чието запрещение се иска, трябва да бъде разпитано лично. Когато лицето е в лечебно заведение, съдът е длъжен да придобие непосредствено впечатление за неговото състояние. Ако след разпита съдът прецени, може да назначи на лицето временен попечител, който да се грижи за неговите лични и имуществени интереси. По иск за поставяне под запрещение не се постановяват неприсъствено решение и решение при признание на иска.

Разпит на близки и роднини на ответника – след разпита на ответника съдът разпитва неговите близки и ако е необходимо, събира други доказателства и изслушва вещи лица.

Заключение на вещо лице – То е компетентно да даде заключение относно това дали лицето, чието запрещение се иска, страда от слабоумие или душевна болест, както и да определи степента на страданието му и може ли да се грижи за своите работи и интереси. Съдът не е длъжен да възприема заключението на вещото лице, а го обсъжда заедно с другите доказателства по делото.

Такси – Дължимата такса се определя от разпоредбите на ТДТССГПК, съгласно които по неоценяем иск при предявяване на иска таксата е до 80 лв., но не по-малко от 30 лв.

Запрещението от съда зависи от степента на дееспособност, която ще се разкрие в хода на делото. Исканията за поставяне под пълно или ограничено запрещение не са два самостоятелни иска. Решението за поставяне под запрещение лишава занапред ответника от дееспособност – от момента на влизането му в сила. За отменяне на запрещението се прилагат същите правила както за поставянето му. Съгласно разпоредбите на ГПК решението, постановено по искове за гражданско състояние, има действие по отношение на всички.

Кметът на общината или определено от него длъжностно лице е орган по настойничеството и по попечителството.

Настойничество се учредява над:

– малолетни, чиито родители са неизвестни; починали; поставени са под пълно запрещение; или са лишени от родителски права;
– лица, поставени под пълно запрещение.

Попечителство се учредява над:

– непълнолетни, чиито родители са неизвестни; починали; поставени са под пълно запрещение; или са лишени от родителски права;
– лица, поставени под ограничено запрещение.

Органът по настойничеството и по попечителството съдейства на настойника и на попечителя при изпълнение на техните задължения. В случай, че поставеният под настойничество или попечителство е дете, такова съдействие оказва и дирекция „Социално подпомагане“.

Лице, на което стане известно, че е необходимо учредяване на настойничество или на попечителство, трябва незабавно да уведоми органа по настойничество и по попечителство, а когато се отнася до дете – и дирекция „Социално подпомагане“. Когато детето е настанено в социална или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа, уведомлението се прави от директора в 7-дневен срок от настаняването.

 Настойнически съвет

Органът по настойничеството и по попечителството по постоянния адрес на лицето назначава настойнически съвет, когато са налице условия за учредяване на настойничество. Той се състои от настойник, заместник-настойник и двама съветници. Негови членове са лица измежду роднините и близките на малолетния или на поставения под пълно запрещение, които най-добре ще се грижат за неговите интереси и са дали писмено съгласие за това. В качеството си на такива могат да бъдат включени и други подходящи лица, които са дали писмено съгласие за това.

 Попечител и заместник-попечител

В случай, че са налице условия за учредяване на попечителство, органът по настойничеството и по попечителството по постоянния адрес на лицето назначава попечител и заместник-попечител – това са лица измежду роднините и близките на непълнолетния или на поставения под ограничено запрещение, които най-добре ще се грижат за неговите интереси и са дали писмено съгласие за това. Също така могат да бъдат назначени и други подходящи лица, които са дали писмено съгласие за това.

 Пречки за назначаване

Членове на настойнически съвет, попечители и заместник-попечители не могат да бъдат: недееспособните; лишените от родителски права; осъдените за умишлени престъпления (установяването на обстоятелствата относно съдимостта на лицата се извършва служебно от органа по настойничеството и по попечителството).

 Охранителни мерки

До назначаването на настойник или попечител органът по настойничеството и по попечителството взема охранителни мерки за личността и имуществото на лицето, което трябва да бъде поставено под настойничество или попечителство. Органът по настойничеството и по попечителството лично или чрез определено от него лице извършва опис на имуществото. Той може да възложи на определено лице да изпълнява временно настойнически или попечителски функции, ако това е необходимо.

При учредяване на настойничество или попечителство над дете органът по настойничеството и по попечителството може да поиска от дирекция „Социално подпомагане“ предприемането на подходящи мерки за закрила.

 Промени в състава

Органът по настойничеството и по попечителството може да прави промени в състава на настойническия съвет, т.е. да смени попечителя и/или заместник-попечителя, в случай че интересите на поднастойния/подопечния изискват това. Членовете на настойническия съвет, попечителят и заместник-попечителят могат да бъдат сменени и по тяхно искане.

 Права и задължения на настойника

Дейността на настойника е почетна. Настойникът на малолетен има право и задължение да се грижи за физическото, умственото, нравственото и социалното развитие на детето, за неговото образование, лични и имуществени интереси, да отглежда детето, да формира възгледите му и да осигурява образованието му съобразно възможностите си и нуждите на детето с цел израстването му като самостоятелна и отговорна личност. Настойникът няма право да използва насилие, както и методи на възпитание, които уронват достойнството на детето. Той осигурява постоянен надзор на малолетното дете и може сам да го представлява. Когато то е настанено в приемно семейство, настойникът може да го представлява сам.

Настойникът на поставения под пълно запрещение е длъжен да се грижи за него, да управлява имуществото му и да го представлява пред трети лица.

Поставеният под настойничество живее при настойника, освен ако важни причини налагат отделно живеене. В случай, че поставеното под настойничество лице се отклони или бъде отклонено от определеното му местоживеене, настойникът може да поиска от районния съд връщането му, след като го изслуша. Определението на съда може да се обжалва пред окръжния съд, като това не спира изпълнението. Връщането се осъществява по административен ред.

Настойникът в срок до един месец е длъжен да уведоми органа по настойничеството и по попечителството за придобитото след учредяване на настойничеството имущество на значителна стойност. Той трябва навреме да внася паричните средства на лицето под настойничество на негово име в банка в 7-дневен срок от получаването им. В противен случай той дължи законна лихва. Настойникът извършва действия на разпореждане с недвижими имоти, с движими вещи чрез формална сделка и с влогове, както и с ценни книги, принадлежащи на поднастойния, само с разрешение на районния съд по настоящия адрес на поднастойния, ако разпореждането не противоречи на интереса на последния. Към молбата за разрешение настойникът прилага и мнението на настойническия съвет. Дарение, отказ от права, даване на заем и обезпечаване на чужди задължения от поставено под настойничество лице са нищожни.

 Права и задължения на заместник-настойника

Той замества настойника, когато последният е възпрепятстван да изпълнява задълженията си или ако възникне противоречие между неговите интереси и интересите на поставения под настойничество. В тези случаи органът по настойничеството и по попечителството може да назначи особен представител. Той може да предлага на органа по настойничеството и по попечителството освобождаване на настойника.

 Права и задължения на съветниците в настойническия съвет

Те подпомагат настойника и заместник-настойника при изпълнение на техните задължения и уведомяват органа по настойничеството и по попечителството за неблагополучия при отглеждането и възпитанието на малолетния, както и при опазване на правата и интересите на поставения под настойничество. Настойническият съвет дава писмено становище относно осиновяването на детето под настойничество от настойника.

 Права и задължения на попечителя

Поставеният под попечителство живее при попечителя, освен ако е настанен другаде по установения в закона ред. В случай, че поставеното под попечителство лице се отклони или бъде отклонено от определеното му местоживеене, попечителят може да поиска от районния съд връщането му, след като го изслуша. Той осигурява подходящ контрол върху поведението на непълнолетното дете и също така дава съгласие за правните действия на непълнолетния, когато те са в негов интерес.

Паричните средства на поставения под попечителство се внасят на негово име в банка.

 Права и задължения на заместник-попечителя

Той може да дава мнение в случаите на осиновяване на поставения под попечителство от попечителя, както и да го замества, ако последният е възпрепятстван да изпълнява задълженията си или когато възникне противоречие между неговите интереси и интересите на поставения под попечителство.

 Надзор върху действията на настойника и на попечителя

Органът по настойничеството и по попечителството упражнява надзор върху дейността на настойника и попечителя, т.е. може да спира техните действия и да предписва извършването на действия, след като вземе мнението на настойническия съвет, съответно – на заместник-попечителя.

Отчет на настойника и на попечителя

Настойникът дава отчет за дейността си пред настойническия съвет и го представя пред органа по настойничеството и по попечителството всяка година, до края на месец февруари. При поискване на отчета от органа по настойничеството и по попечителството, в присъствието на заместник-попечителя, попечителят дава обяснение за дейността си. Когато настойничеството или попечителството е учредено върху ненавършило пълнолетие дете, становище изразява и дирекция „Социално подпомагане“.

По искане на органа по настойничеството и по попечителството районният съд издава изпълнителен лист срещу настойника за неотчетени суми. В случай, че настойникът или попечителят без уважителни причини не се явят или не представят отчета, органът по настойничеството и по попечителството им налага глоба в размер от 50 до 500 лв. Той изисква отчета от заместник-настойника или от заместник-попечителя. Установяването на нарушението, издаването, обжалването и изпълнението на наказателното постановление се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

 Преминаване от настойничество към попечителство

Настойничеството се прекратява и органът по настойничеството и по попечителството назначава попечител и заместник-попечител с навършване на четиринадесетгодишна възраст. До назначаването им дейността се изпълнява от настойника.

При преминаване от пълно към ограничено запрещение до назначаването на попечител дейността се изпълнява от настойника.

 Настойничество и попечителство по право

Настойник или попечител на дете с неизвестни родители е ръководителят на социалната или здравно-социалната услуга за резидентна грижа, в която то е настанено. В тези случаи не се назначава настойнически съвет или попечител и заместник-попечител и не се образуват настойнически дела.

Настойник на поставения под пълно запрещение или попечител на поставения под ограничено запрещение съпруг е неговият дееспособен съпруг. Ако няма такъв, то родителските права и задължения се упражняват от неговите родители, освен ако те са неизвестни, починали или лишени от тях. В тези случаи не се назначава настойнически съвет или попечител и заместник-попечител и не се образуват настойнически дела. Органът по настойничеството и по попечителството освобождава настойника или попечителя, ако интересите на поставения под запрещение изискват това. В тези случаи се назначава настойнически съвет или попечител и заместник-попечител по общия ред.

 Регистър

При назначаване на настойнически съвет или на попечител и заместник-попечител, настойникът и попечителят се вписват в регистър, който се води от органа по настойничеството и по попечителството по постоянния адрес на поставения под настойничество или под попечителство.

Следва да имате няколко полезни бланки на документи:

 

Автор: Д. Симова

Брой посетители прочели статията
0
ОЦЕНКА НА СТАТИЯТА
4.5/5