Осигурения социален риск (за по-кратко в статията „ОСР“) при реализирането на които се отпускат пенсии за осигурителен стаж и възраст е старостта.

Старостта като ОСР в пенсионното законодателство е възрастовата граница, която се определя от навършен голям брой години. Възрастта е точно определена в зак. след настъпването й, за която може да се иска отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст.

Възрастта, след навършването на която за осигуреното лице настъпва право на пенсия означава презюмираната, т.е. предполагаемата неработоспособност на лицето. Затова пенсиите за осигурителен стаж и възраст се отпускат именно във връзка с презюмираната неработоспособност на осигуреното лице.

Понятието “старост” в пенсионното законодателство се изразява в навършването на определена възраст, с която правните норми свързват освобождаването на лицето да упражнява трудова дейност и предоставянето му на материално обезпечение под формата на пенсия.

От 1957г. пенсията за осигурителен стаж и възраст /по тогавашното законодателство – пенсия за старост/ са свързани с пола на осигуреното лице на работата /категориите труд/. Право на пенсия за осигурителен стаж и възраст за жените възниква по-рано от тази за мъжете.

Категориите труд са необходими за определяне на Ос.Стаж при пенсиониране – като предпоставка за възникване на правото на пенсия.

*Самата категория труд представлява оценка за съдържанието на полагания труд и условията, при които се използва предоставената работна сила.

Според Наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране, всички видове работи и дейности, в зависимост от техния характер и тежест и според условията, при които се извършват от осигуреното лице, са разпределени в три основни категории труд:

  • първа категория труд – тук се отнася трудът на заетите в най-тежките и най-вредните за здравето на Р/С производства и дейности. Такива са например: подземни, подводни работи. Видовете работи и дейности от първа категория труд изчерпателно са посочени в Наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране;
  • втора категория труд – тук се отнася трудът на заетите в тежки, вредни за здравето на Р/С производства и дейности. Такива са например: редица производства и дейности в черната и цветната металургия, цимент, химическа промишленост, транспорт и т.н. Видовете производства и дейности от втора категория труд изчерпателно са изброени в Наредбата за категоризирането на труда при пенсиониране;
  • трета категория труд – тук се отнасят всички останали работи и дейности, които не се включват в първа и втора категория труд. Тяхното извършване е съпроводено с нормално напрежение и с нормални условия на труд.

Категоризирането на труда при пенсиониране по същество е определеня на различни условия за пенсиониране на отделни категории осигурени лица, съобразно извършваната от тях работа.

Субектите на правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст са ФЛ, включени в кръга на осигурените лица, за ОСР – старост. Субективното право на пенсия за осигурителен стаж и възраст възниква при наличието на определени в КСО предпоставки. В чл.68/1-3/ КСО са посочени предпоставките за придобиване правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст. За придобиване правото на този вид пенсия законодателството използва три величини:

1. възраст – навършени години;

2. години – осигурителен стаж;

3. сбор между първите две. Това е т.нар. точкова система за придобиване право на пенсия за осигур. стаж и възраст.

Основен въпрос на правната уредба на категориите труд е превръщането на труда от една категория в друга – само при пенсия за Ос.Стаж и възраст (ОСтВ). При преценяване на наличието на право и определяне на размера на Пенсията за ОСтВ, ОсСт се превръща в 3 категория труд. При ОсСт от различни категории труд, Ос Ст от 1 и 2 категория се превръща в ОсСт от 3 категория туд, като:

– 3 години ОсСт от 1 кат.= 4 години ОсСт от 2 кат.= 5 години ОсСт от 3 кат., т.е. съотношението е 3:4:5.

За придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст базисна е 2000 година. Изискващият се осигурителен стаж представлява разликата от общия сбор, т.е. навършените години възраст и години осигурителен стаж и навършени години възраст. От 01.01.2000г. и началото на следващите години изискващата се възраст се увеличава с 6 месеца всяка календарна година за да достигне 63г. за мъжете, през 2005г. и 60г. за жените, през 2009г. Математическата формула не е дадена в закона, извлича се от чл.68 КСО.

Право на пенсия за осигурителен стаж и възраст за мъжете се придобива както следва:

1. от 01.01.00г. – възраст – 60,5г., осигурителен стаж – 37,5г., общ сбор – 98 точки;

2. от 01.01.01г. – възраст – 61г., осигурителен стаж – 38г., общ сбор – 99 т.;

3. от 01.01.02г. – възраст – 61,5г., осигурителен стаж – 38,5г., общ сбор -100т.;

4. от 01.01.03г. – възраст – 62г., осигурителен стаж – 38г., общ сбор – 100т.;

5. от 01.01.04г. – възраст – 62,5г., осигурителен стаж – 37,5г., общ сбор – 100т.;

6. от 01.01.05г. и насетне – възраст – 63г., осигурителен стаж – 37г., общ сбор – 100т.

Право на пенсия за осигурителен стаж и възраст за жените се придобива, както следва:

1. от 01.01.00г. – възраст – 55,5г., осигурителен стаж – 32,5г., общ сбор – 88т.;

2. от 01.01.01г. – възраст – 56г., осигурителен стаж – 33г., общ сбор – 89т.;

3. от 01.01.02г. – възраст – 56,5г., осигурителен стаж – 33,5г., общ сбор – 90т.;

4. от 01.01.03г. – възраст – 57г., осигурителен стаж – 33г., общ сбор – 90т.;

5. от 01.01.04г. – възраст – 57,5г., осигурителен стаж – 32,5г., общ сбор – 90т.;

6. от 01.01.05г. – възраст – 58г., осигурителен стаж – 33г., общ сбор – 91т.;

7. от 01.01.06г. – възраст – 58,5г., осигурителен стаж – 33,5г., общ сбор – 92т.;

8. от 01.01.07г. – възраст – 59г., осигурителен стаж – 34г., общ сбор – 93т.;

9. от 01.01.08г. – възраст – 59,5г., осигурителен стаж – 34,5г., общ сбор – 94т.;

10.от 01.01.09г. и насетне – възраст – 60г., осигурителен стаж – 34г., общ сбор – 94т

Разпоредбите на чл.68/1/ КСО дават възможности за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст и на мъжа, и на жената навършили 65 годишна възраст в случай, че сборът от продължителността на осигурителния стаж и възрастта е по-малък от посочените години. Изисква се тези категории лица да имат не по-малко от 15 години осигурителен стаж, от които не по-малко от 12 години:

1. действително изслужено календарно време по ТПО/ служебно правоотношение;

2. времето, през което лицето е работило без ТПО /по граждански договори/;

3. времето, през което лицето изцяло се е осигурявало за своята сметка.

Кадровите военнослужещи, придобиват право на пенсия за осигурителен стаж при уволнение, независимо от възрастта им, при условие, че има 25г. трудов стаж, от които не по-малко от 2/3 да са действително изслужени на кадрова военна служба. Офицерите и сержантите и гражданските лица – държавни служители от МВР, НСС, Главното управление на местата за лишаване от свобода и Главна дирекция следствени арести при МП, военните съдилища и прокурорите, следователите и помощните служители, специалната куриерска служба при МТС и офицерите, сержантите и гражданските лица – държавни служители, по ЗИН придобиват право на пенсия при уволнение, ако имат не по-малко от 25 години трудов стаж, минимум 2/3 да са действително изслужени на такава длъжност в посочените ведомства, независимо от възрастта им.

Кадровите военнослужещи и офицерите, и сержантите по ЗМВР, които са прослужили 15 години на длъжности, от летателния състав, екипажите на подводните съдове и водолазите, съответно придобиват право на пенсия за осигурителен стаж при уволнение, независимо от възрастта им.

При преценяване правото и определяне на размера на пенсия за осигурителен стаж и възраст, осигурителният стаж се превръща в трета категория труд. При осигурителен стаж от различни категории труд, стажът от първа и втора категория труд се превръща в осигурителен стаж от трета категория труд като 3 години трудов стаж от първа категория труд се зачита за 4 години от втора категория труд и 5 години за трета категория труд или в съотношение 3:4:5.

За работници – инженерно-технически специалисти и ръководни служители до ръководител включително заети на работа под земята в подземни рудници, подземни геологопроучвателни и хидротехнически обекти, в тунелно и подземното минно строителство, работещите в добива на радиоактивни и манганови вещества определени с акт на МС – 1 година осигурителен стаж от първа категория се зачита за 3 години трета категория. Тези категории осигурени лица са определени в Постановление № 40 от 1968г.

РАЗМЕР НА ПЕНСИЯТА :

Размерът на пенсията за осигурителен стаж и възраст се състои от две части, а именно: основен размер на пенсията и добавки към пенсията. Добавките към пенсията може да бъде например: месечни добавки за деца до 18г. възраст, добавки за работа във вредни условия на труд и т.н.

Сборът от основния размер и добавките към пенсията е размерът на определената при отпускане лична пенсия за осигурителен стаж и възраст.

Размерът на пенсията за осигурителен стаж и възраст се определя като доходът, от който се изчислява пенсията се умножи със сумата, образувана от 1% за всяка година осигурителен стаж и съответно пропорционална част от процента за месеците осигурителен стаж, а именно: 0,08% за 1 месец; 0,17% за 2 месеца; 0,25 за 3 месеца; 0,33% за 4 месеца; 0,42% за 5 месеца; 0,5% за 6 месеца; 0,58% за 7 месеца; 0,67% за 8 месеца; 0,75% за 9 месеца; 0,83% за 10 месеца; 0,92% за 11 месеца.

Например: ако лицето има осигурителен стаж – 40г. и 7 месеца – сборът е 40,58%. Доходът, от който се изчислява пенсията се определя като средно месечния осигурителен доход за страната за предходната година се умножи по индивидуалният коефициент на лицето. Индивидуалният коефициент на лицето е аритметична величина. Индивидуалният коефициент се изчислява от дохода на лицето, върху което са внесени осигурителни вноски за периода от 3 последователни години от последните 15 години осигурителен стаж до 31.12.1996г. по избор на лицето и от дохода за периода след тази дата до пенсионирането му. /от 2000г. има горна и долна граница, от 2003г. е с фиксиран размер/.

За изчисляване на индивидуалния коефициент се определят две съотношения:

1. съотношение между средно месечния осигурителен доход на лицето, за периода до 31.12.1996г. и средно месечната работна заплата за страната за същия период, обявена от НСИ. Например: ако средно месечния осигурителен доход, от който се изчислява пенсията за 3 годишния период – 87-89г. е 300 лева, а средно месечната работна заплата за страната е била 150 лева, съотношението е 300/150.

2. съотношение между средно мес. Осигур. доход на лицето, за периода след 01.01.1997г. до датата на пенсионирането му и средно мес. Осигур. доход за страната за същия период /който се определя от Надзорния съвет на НОИ/.

Индивидуалният коефициент се определя като всяко от посочените съотношения се умножава съответно на броя месеци, за които то е установено и сбора на получените произведения се раздели на общия брой на месеците вкл. в двата периода.

Когато не са работили след 01.01.1997г. индивидуалният коефициент е равен на съотношението между средно месечния осигурителен доход на лицето за периода до 31.12.1996г. и средно месечната работна заплата за страната за същия период, обявена от НСИ. Размерът на личната пенсия за осигурителен стаж и възраст не може да бъде по-малък от 115/100 от социалната пенсия за старост – която за тази година е 50 лева /Н.Й. – не е правилно да се взема на база социална пенсия при положение, че се определя на база размер на осигурителни вноски/.

Максималният размер от 01.01.2004г. на получените една или повече пенсии отпуснати до 31.12.2009г. без добавките към тях равен на 35% от максималния осигурителен доход за всяка календарна година, определен със ЗБДОО. За 2004г. максималният осигурителен доход е 1200 лева. Следователно за 2007г. максималният размер на пенсията  /една или повече/ без добавките към тях е 490 лева.

До 31.12.2003г. максималният размер на пенсията, която се получава  от лицата се определя на база минималната работна заплата за страната. Например: за 2003г. се определя на базата на 4 минимални работни заплати за страната /200 лева/. Посочените ограничения не се прилагат за лицата, които са били Президент или Вицепрезидент на РБ, председател на НС,  министър-председател или съдия от Конституционния съд – от 2001г. – тълкувателно решение на КС.

Отпуснатите пенсии за особени заслуги към държавата и нацията се изплащат за всяка календарна година в размер равен на 35% от максималния осигурителен доход за всяка календарна година, определен от ЗБДОО – от 01.01.2004г. – 420 лева.