Незаконно уволнение

Уволнението е прекратяване на трудовото правоотношение с работника или слижителят, чрез едностранно волеизявление на работодателя, без съгласието и без да е от значение волята на работника/служителя. Вие можете да се защитите чрез обжалване на уволнението, като обжалвате издадената заповед за увлолнение, с опитен адвокат по трудово право в град София. Ние като наложила се адвокатска кантора предлагаме адвокатска защита в цяла България, след предварителна уговорка.

Кога уволнението е незаконно?

 • уволнение, извършено от лице или орган, на който не е дадено правото на уволнение;
 • неспазване на процедурни правила;
 • уволнение въз основа на несъществуващо основание в закона;
 • неспазване на чл. 333 във връзка с чл. 344, ал.3 КТ – предварителна закрила при уволнение, или на др. изисквания за упражняване правото на уволнение;
 • прекратяване на трудовото правоотношение на основание от Кодекса на труда, без да са налице съответните предпоставки за това.

Разликата между заповед за прекратяване на трудовото правоотношение и споразумение за прекратяване на договор по взаимно съгласие

Необходимо е да се прави разграничение между заповед за прекратяване на трудовото правоотношение и споразумение за прекратяване на договор по взаимно съгласие. Ако подпишете заповедта за прекратяване на трудовото правоотношение,  Вие удостоверявате по този начин, че сте информирани. Подписването на споразумение за прекратяване на договора по взаимно съгласие, което всъщност представлява договор, означава, че сте съгласни с прекратяването на Вашия трудов договор. В такъв случай няма да можете да оспорвате законността на уволнението, ако подпишете споразумение за прекратяване на договора по взаимно съгласие.

Задължен ли е работникът/служителят да подпише заповедта за уволнение?

Вашият подпис върху заповедта за прекратяване на договора не означава съгласие, а само това, че тя е доведена до знанието Ви. В случай, че откажете да я подпишете, е възможно да Ви я връчат, като това може да бъде удостоверено със свидетели. Затова не бива да се притеснявате от подписване на заповедта. Преди да я подпишете, обаче, Ви препоръчваме  да се консултирате с опитен адвокат, тъй като може да бъдете заблудени, че подписвате заповед за уволнение, а всъщност да подпишете споразумение за прекратяване на трудовия договор по взаимно съгласие. Често сме били свидетели в практиката точно на това – споразумение за прекратяване на трудовия договор по взаимно съгласие, оформено като заповед за прекратяване на трудовия договор на основание чл. 328, ал. 1, т. 5 КТ.

Кога е необходимо да бъде върната трудовата книжка?

След вписване на необходимите данни работодателят следва да върне веднага трудовата книжка на работника, още в деня на прекратяване на трудовото правоотношение, иначе ще дължи обезщетение.

Процедура по обжалване на уволнение

Работникът/служителят може да оспорва законността на уволнението си по съдебен ред.  В чл. 344 ал. 1 КТ са предвидени четири иска за защита на работника/служителя при незаконно уволнение, без да има значение основанието за уволнението. Те могат да бъдат съединени.

 1. Иск за възстановяване на предишната работа.
 2. Иск за признаване на уволнението за незаконно и отмяната му.
 3. Иск за поправка на основанието за уволнение, вписано в трудовата книжка или в др. документи.
 4. Иск за обезщетение за времето, през което работникът/служителят е останал без работа, поради уволнението, но не повече от 6 месеца.

Обезщетение в размер до 6 работни заплати

Работникът/служителят има правото на обезщетение за времето, през което е бил безработен, в случай, че се признае незаконността на уволнението. То включва трудовите възнаграждения за не повече от 6 месеца!

Къде и в какъв срок е възможно да осъществите правото си на защита?

След връчването на заповедта за уволнение на работника или служителя започва да тече 2-месечен срок, в който той има право да оспори законосъобразността на уволнението. Искът е подсъден на районния съд по седалището или местонахождението на работодателя. Ако за работникът/служителят е по-удобно, искът да може да бъде предявен и по местоработата му. Законът дава такава правна възможност.

По дела за трудово възнаграждение, за признаване на уволнението за незаконно и отмяната му, за поправка на основанието за уволнение, вписано в трудовата книжка или в др. документи, за възстановяване на предишната работа, за обезщетение за времето, през което работникът е останал без работа поради уволнението, е предвидено специално бързо производство.

Необходимо ли е да заплащате държавни такси при обжалване на уволнение?

Производството по трудови дела е безплатно за работниците и служителите.

Какви ще бъдат резултатите, в случай че спечелите делото?

 • Признаване на незаконността на уволнението и отмяната му.
 • След като уволнението бъде признато за незаконно, това се вписва в трудовата книжка на работника/ служителя.
 • Времето, през което работникът/служителят е бил безработен поради незаконно уволнение, се зачита за трудов и осигурителен стаж.
 • Възобновяване на предишната работа.

Работникът/служителят е възможно да бъде възстановен на предишната работа.

Работникът/служителят следва да заеме работата в 2-седмичен срок от момента, в който работодателят получи съобщението за възстановяването. В случай, че той не го направи (освен поради независещи от него уважителни причини), трудовото правоотношение се прекратява окончателно.  

Как се поправя вписаното основание в трудовата книжка?

Работодателят трябва да впише времето, през което работникът е бил незаконно уволнен, като трудов стаж в трудовата му книжка, въз основа на съдебното решение. Ако работодателят откаже, това може да се направи служебно от Инспекцията по труда.