Адвокатска кантора „ТФБ“ предлага комплексно правно обслужване при изготвяне на различни видове договори, ведно с приложенията към тях, както и представителство при сключването им.

  • консултиране във връзка с предстоящото сключване на договори в областта на гражданския и търговски оборот;
  • изготвяне на конкретен договор, в съответствие с желанията на клиента – договор за покупко – продажба, договор за изработка, договор за заем, дарение, наем и др.;
  • съдействие при доброволно и извънсъдебно уреждане на спорни договорни отношения, водене на преговори за постигане на споразумения по такива.

При сделки с недвижими имоти:

  • консултации по правни сделки относно придобиване и разпореждане с недвижими имоти;
  • проверка и анализ на наличните документи;
  • изготвяне на предварителен и окончателен договор за прехвърляне правото на собственост;
  • оказване на съдействие пред нотариус, пред държавните органи и пред органите на местната администрация, когато това е необходимо.