Както в България, така и в Европейския съюз все повече се развива търговията с коноп, който се произвежда, от специални сортовете конопени семена (Cannabis sativa L.), които са одобрени от Съюза. В  чл. 32, т. 6 от Регламент № 1307/2013 на Европейския съюз се дава определена рамка, която следва да се спазва от всички държави членки, като се отпускат европейски субсидии. В регламента на ЕС е посочено, че конопа може да се отглежда и продава свободно в Европейския съюз „само ако използваните сортове имат съдържание на тетрахидроканабинол, не по-голямо от 0,2 %.“ – заключение по преюдициално запитване до ЕС. През 2023г. вече са позволени и сортове даващи реколта с до 0,3%. тетрахидроканабинол (наричан „ТХК“). Според няколко регламенти важни са сортовете, от които се произвежда, а не съдържанието в произведеното растение, като тук българското законодателство е в противоречие на европейското. 

Въпреки, че съществува Регламент № 1307/2013 на Европейския съюз, то в България все още не се познава добре европейското законодателство, което е динамично и изпълнено с множество промени само за 2023г. Някой от нормите на вътрешното законодателство на България са в пряко противоречие с европейските норми, а съгласно Договора за Функциониране на ЕС, при такова противоречие приложение намира европейското право, поради което и в настоящия анализ ще бъде коментирано само и единствено правото на Европейския съюз.

Относно износа и вноса на коноп

Като се говори за износ на коноп, следва да се обърне внимание на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти. По силата на член 1, параграф 2, буква з) от Регламент № 1308/2013 конопът е включен в общата организация на пазарите на селскостопански продукти (наричана по-нататък „ООП“).  Съгласно част VIII на приложение I към посочения регламент секторът на конопа, предназначен за производството на влакна, включва: „Коноп (Cannabis sativa L.), необработен или обработен; дреб и отпадъци от коноп (включително отпадъците от прежди и развлакнените отпадъци)“ – така в отправено преюдициално запитване до СЕС. Тоест никоя европейска държава не може да въвежда ограничения, за износ или внос на индустриален коноп. В България преработката на коноп е забранена, но според нас и тази забрана противоречи на правото на Съюза, като при евентуални проблеми се прилага европейското право.

Трябва да отбележа, че държавите членки не могат да налагат допълнителни ограничения върху отглеждането на коноп на основание член 189, параграф 2 от Регламент № 1308/2013, а ако наложат, то приложение намира европейското право. Тази разпоредба позволява на държавите членки единствено да приемат „по-ограничаващи правила“ от установените (в самия член 189, параграф 1) за вноса на коноп от трети държави, т.е. от държави които не са членки на ЕС.

Проверка за наличие на ТХЦ

Контролът има за цел да установи дали сред отглежданите растения има такива, които са засети от забранени сортове, които дават съдържание над 0,3% ТХК. Контрол има и над растенията отглеждани за семена. Видно в ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/1155 НА КОМИСИЯТА от 15 февруари 2017 година за изменение на Делегиран регламент (ЕС) № 639/2014 по отношение на мерките за контрол, свързани с отглеждането на коноп, някои разпоредби относно плащането за екологизиране, плащането за млади земеделски стопани, контролиращи юридическо лице, изчисляването на размера на подпомагането за съответна единица в рамките на доброволното обвързано с производството подпомагане, частите от правата на плащане и някои изисквания за уведомяване във връзка със схемата за единно плащане на площ и доброволното обвързано с производството подпомагане, както и за изменение на приложение X към Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета, в ПРИЛОЖЕНИЕ III Метод на Съюза за количествено определяне на съдържанието на Δ9-тетрахидроканабинол в сортове коноп е посочено, че:

•             Методът, изложен в настоящото приложение, служи за определяне на съдържанието на Δ9-тетрахидроканабинол (наричан по-долу „ТХК“) на сортовете коноп (Cannabis sativa L.). По целесъобразност методът включва прилагането на процедура А или Б така, описани в настоящото приложение.

•             Методът се основава на количествено определяне на ТХК чрез газова хроматография (ГХ) след извличане с подходящ разтворител.

1.1.   Процедура А

Процедура А се използва за проверки на производството на коноп, както е посочено в член 32, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 1307/2013 и член 30, буква ж) от Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014 на Комисията (*1).

1.2.   Процедура Б

Процедура Б се използва в случаите, посочени в член 36, параграф 6 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014.

2.   Вземане на проби

2.1.   Проби

Пробите се вземат през деня, следвайки систематичен шаблон, за да се гарантира, че пробата е представителна за полето, но като се изключи периферията на парцела.

2.1.1.   Процедура А: в постоянна площ от даден сорт коноп се взема 30-сантиметрова част, съдържаща поне едно женско съцветие от всяко избрано растение.

2.1.2.   Процедура Б: в постоянна площ от даден сорт коноп се взема горната една трета от всяко избрано растение.

 Размер на пробите

Процедура А: пробата включва части от 50 растения на поле.

Процедура Б: пробата включва части от 200 растения на поле.

Всяка проба се поставя в торба от плат или хартия, без да се мачка, и се изпраща на лабораторията за анализ.

 Неспазването на посочената процедура опорочава взетите проби и те не могат да бъдат ценени като доказателство за съдържание на Δ9-тетрахидроканабинол (наричан „ТХК“).

ИЗВОД: Европейския съюз разрешава отглеждане и продажба на коноп, само ако „само ако използваните сортове имат съдържание на тетрахидроканабинол, не по-голямо от 0,3 %.“, като изрично е приет списък с тези сортове. Държавите членки не могат да налагат допълнителни ограничения върху отглеждането и продажбата на коноп, в рамките на ЕС, на основание член 189, параграф 2 от Регламент № 1308/2013, а ако наложат, то приложение намира Европейското право. Тази разпоредба позволява на държавите членки единствено да приемат „по-ограничаващи правила“ от установените (в самия член 189, параграф 1) за вноса на коноп от трети държави, т.е. от държави които не са членки на ЕС. Неспазването на посочената процедура, по вземане на проби, посочена в ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/1155 НА КОМИСИЯТА от 15 февруари 2017 година за изменение на Делегиран регламент (ЕС) № 639/2014 –  Приложение 3 ,  опорочава взетите проби и те не могат да бъдат ценени като доказателство за съдържание на Δ9-тетрахидроканабинол (наричан „ТХК“).