15e42cec83b78465679f9780081269f5 - Прехвърляне на Гражданска отговорност при покупка на автомобил

Прехвърляне на гражданска отговорност при покупка на лек или товарен автомобил се случва в следните когато:

  • Когато вземате кола на старо;
  • Когато придобивате МПС като изплащате задълженията по договора за лизинг на МПС-то;
  • При унаследяване на автомобил.

При промяната на собствеността на автомобила неговата застраховка гражданска отговорност не се прекратява и може да се ползва от новия собственик. Това обаче не става автоматично, а следва да посетите офис на задтрахователната конпания, където е сключена застрахивкара.

При продажбата

При самата продажба продавачът е длъжен да предаде на новия собственик всички документи по сключената застраховка гражданска отговорност на автомобила. И по-точно, това са застрахователната полица, контролния талон и зелената карта на автомобила (ако има такава). Разбира се и стикерът трябва е залепен на стъклото на автомобила.

 Уведомяване на застрахователя

Новият собственик има право по свое желание 1) да прехвърли на свое име полицата или 2) да я прекрати и да сключи нова застраховка при друг застраховател. И в двата случая, в седемдневен срок от придобиването на автомобила, е необходимо да посети офис на застрахователя (по сключената от стария собственик полица). Новият собственик трябва да представи в оригинал следните документи:

  • документ за самоличност;
  • регистрационен талон на автомобила;
  • застрахователната полица и контролния талон към нея;
  • зелената карта на автомобила (ако има).

Прехвърляне на Гражданска отговорност

Ако новият собственик иска да прехвърли застраховката, тогава се издава анекс за промяна на собственост, който се подписва от него и от застрахователя. В анекса ще бъдат вписват данните на новия собственик (имена, ЕГН, адрес и т.н.).

Ако се налага смяна на регистрационния номер на колата, добре е това да стане в рамките на 7 дни от датата на покупко-продажбата на МПС-то. Тогава промените по полицата ще бъдат направени с един анекс. В противен случай е необходимо изготвяне и на втори анекс – за промяна на регистрационния  номер.

>>>  ИМАЙТЕ ПРЕДВИД: Застрахователят може да прецени, че след промяната на собствеността рискът се е увеличил. (например: новият собственик е на различна възраст от стария; има причинявани ПТП-та; районът на управление е по-рисков; променя се предназначението на автомобила – таксиметров, учебен, служебно ползване, за състезания). По тази причина застрахователят може да поиска увеличение на застрахователната премия и в някой случаи то може да е съществено. Ако все пак новият собственик поиска прехвърляне, той се задължава да плаща всички неизплатени вноски по тази полица и анекса към нея.  <<< 

Що се отнася до зелената карта – такава се издава както при всяка промяна на данните за МПС и/или собственика му, така и при плащане на всяка една поредна вноска по полицата.

Прекратяване на застраховката Гражданска отговорност

Ако иска да прекрати старата полица, новият собственик подава писмено искане за това. В този случай има право да получи тази част от застрахователната премия, която съответства на оставащия период от застраховката, за който е платена (от стария собственик). Сумата, която се връща реално е много-много малка, защото застрахователят задържа част от премията. Застрахователят ще удържи например 13.50 лв. за Гаранционен фонд и Обезпечителен фонд.