Престъпления разследвани от разследващи митнически органи:

Съгласно чл. 194, ал. 3 от НПК, когато е извършено престъпление по чл. 234, чл. 242, чл. 242а и чл. 251 от НК и по чл. 255 от НК по отношение на задължения за ДДС от внос и акцизи разследването се извършва от разследващи митнически инспектори, с изключение когато в извършване на престъплението е участвал служител от Агенция „Митници“.

Квалификация на престъпленията:

 1. В чл. 234 от НК са инкриминирани престъпления, свързани с продажбата и държането на акцизни стоки без бандерол, когато такъв се изисква по закон.
 2. Чл. 242 от НК регламентира престъпления против митническия режим, свързани с пренасяне през границата на страната на стоки, наркотични вещества и/или техни аналози, прекурсори или съоръжения и материали за производство на наркотични вещества, без знанието и разрешението на митниците.
 3. Чл. 242а от НК регламентира престъпления против митническия режим свързани с пренасяне на стоки през страната, с документи за транзитен пренос и в нарушение на установения ред разтоварва стоката на територията на страната.
 4. В чл. 251 от НК са инкриминирани престъпления, свързани с неизпълнение на задължение за деклариране на парични средства, благородни метали, скъпоценни камъни и изделия със и от тях, пренасяни през границата на страната, която е външна граница на Европейския съюз, и стойността на предмета на престъпление е в особено големи размери.
 5. Чл. 255 от НК инкриминира избягването установяване или плащане на данъчни задължения в големи размери, като:
 1. не подаде декларация;
 2. потвърди неистина или затаи истина в подадена декларация;
 3. не издаде фактура или друг счетоводен документ;
 4. унищожи, укрие или не съхрани в законоустановените срокове счетоводни документи или счетоводни регистри;
 5. осъществява или допуска осъществяването на счетоводство в нарушение на изискванията на счетоводното законодателство;
 6. състави или използва документ с невярно съдържание, неистински или преправен документ при упражняване на стопанска дейност, при водене на счетоводство или при представяне на информация пред органите по приходите или публичните изпълнители;
 7. приспадне неследващ се данъчен кредит.

Важно! При съмнение за извършено престъпление започва преписка, във връзка с която може да бъде образувано досъдебно производство. Досъдебното производство се образува от наблюдаващия прокурор, ако прецени, че има достатъчно данни за извършено престъпление.

Разследващи митнически органи

Това са служителите от Агенция „Митници“, назначени на длъжност „разследващ митнически инспектор“, освен когато в извършване на престъплението е участвал служител от Агенция „Митници“, както и митническите органи в Агенция „Митници“ – в случаите, предвидени в НПК.

Правомощия на разследващите митнически органи

Митническите служители, притежаващи статута на разследващи органи, имат всички правомощия, които са предоставени на разследващите полицаи от МВР.

Митническите органи могат да извършват всички действия регламентирани в НПК в случаите на престъпления изброени по-горе, както и действия по разследването, възложени им от прокурор, следовател или от разследващ митнически инспектор.

Правомощията им във връзка с разследването са конкретизирани в Закона за митниците

Лицата и превозните средства, както и стоките, които се пренасят или превозват от тях, при пристигане и напускане на митническата територия на Съюза през граничните контролно-пропускателни пунктове подлежат на митнически контрол. Контрол се извършва и при пренасянето през държавната граница на страната на парични средства и на благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях съгласно Валутния закон, както и за спазването на други изисквания или ограничения, установени в законодателството във връзка с пренасянето през държавната граница на стоки, доколкото същите са под митнически надзор.

Правомощия на митническите органи:

 1. изискват обезпечаване на мита, такси и други публични държавни вземания;
 2. осъществяват митнически надзор и извършват контрол върху стоките, превозните средства и лицата на територията на Република България;
 3. прилагат, в рамките на своята компетентност, приети в законодателството на Съюза мерки за въвеждани на или извеждани от митническата територия на Съюза стоки, произтичащи от общата търговска политика и другите общи политики на Съюза, свързани с опазването на обществения морал, обществения ред или обществената сигурност, опазването на здравето на хората и на животните, защитата на растенията, опазването на околната среда, защитата на националното богатство, имащо художествена, историческа или археологическа стойност, изпълнение на мерки за опазване и управление на рибните ресурси, включително мерки, свързани с контрол на прекурсори за производство на наркотици и на парични средства;
 4. осъществяват митническо разузнаване за противодействие на митническите и валутните нарушения, нарушенията на акцизното законодателство и престъпленията в случаите, предвидени в чл. 194, ал. 3 от НПК.

Митническите органи могат да участват при осъществяване на оперативно-издирвателна дейност съвместно с органите на Министерството на вътрешните работи при условията посочени в закона. Митническите органи имат право да осъществяват разследване или отделни действия по разследването на престъпления.

Митническите органи осъществяват контрол на граничните контролно-пропускателни пунктове и на обособени места на републиканската пътна мрежа в граничната зона по изпълнение на задължението за заплащане на пътните такси и по спазване на разрешителния режим за товарни и пътнически превози.

Митническите органи могат да изискват представянето или предаването на стоки, документи, сведения и други носители на информация, свързани с дейността им (чл. 16, ал. 1, т. 3 от ЗМ). Митническите органи могат да изискват и представянето на документ за самоличност (чл. 16, ал. 1, т. 4 от ЗМ). Те са оправомощени да извършват личен преглед на лица, преминаващи държавната граница, както и да извършват претърсвания и изземвания на стоки, които са били или е трябвало да бъдат обект на митнически надзор или контрол, и свързаната с тях документация в офиси, служебни и други помещения, както и личен обиск на намиращите се в тях лица. В закона е изрично подчертано, че тези по същество следствени действия трябва да се осъществяват при спазването на разпоредбите на Наказателно процесулания кодекс (чл. 16, ал. 1, т. 9 и 10 от ЗМ).

Митническите органи могат да задържат лице, за което има данни, че е извършило престъпление и съществува реална опасност да се укрие или да извърши престъпление. За всяко задържано лице се издава заповед за задържане от митническия орган, ограничил правото на свободно придвижване на лицето. Може да се запознаете с правата на задържаното лице – чл. 16а, ал. 3 – 11 от ЗМ.

Основанията за извършване на оперативно-издирвателна дейност от митническите органи са:

 1. получени данни за събития или за лица, които подготвят, извършват или вече са извършили престъпни деяния, когато не са достатъчни за образуване или започване на наказателно производство по чл. 234, 242, 242а и 251 от НК и по чл. 255 от НК по отношение на задължения за ДДС от внос и акцизи;

2. искане на органите на досъдебното производство и съда.

Съгласно чл. 16е, ал. 1 от ЗМ, митническите органи осъществяват оперативно-издирвателната дейност при спазване на законоустановените права на лицата чрез:

 1. събиране, съхранение и обработване на информация;
 2. вземане на образци за изследване и изследване на предмети и документи;
 3. идентифициране и издирване на лица и предмети;
 4. извършване на насрещни проверки по документи.

Събирането на информация се осъществява чрез (чл. 16е, ал. 2 от ЗМ):

 1. достъп до информационни фондове, архиви или отделни документи;
 2. комуникация с лица;
 3. проучване на обекти и лица, за които има данни, че подготвят, извършват или са извършили престъпления;
 4. събиране, съхраняване и анализ на изображения.

При задържане на стока, от митническите слижители е важно да се свържете с опитен адвокат по наказателно право, който да реагира незабавно и да разреши казуса. Често митническите служители не дават никаква информация и се нарушава правото на защита, което е процесуално нарушение.

За контакт с Адвокатска кантора ТФБ:
тел: 0876888878
email: office_advocate@yahoo.com