Закона за здравето и Наказателния кодекс разглежда няколко условия, наличието на които е необходимо, за да бъде постановено принудително лечение. Съдебните дела се разглеждат от наказателен съд.

Лицето, чието настаняване се иска следва да:

  1. е диагностицирано с психично заболяване, което е довело до прояви на психоза или тежко личностно разстройство;
  2. има трайно изразени психични увреди в резултат на установено психично заболяване или
  3. да страда от умствена изостаналост или деменция.

За да бъде настанено едно лице за лечение, то заболяването следва да е такова, че вследствие на него да има опасност болният да извърши престъпление или да се самонарани. Болния да не осъзнава заболяването си и да не приема предписаните му лекарства.

Трябва ли ви адвокат за принудително лечение?

Както лицето, чието настаняване се иска, така и хората, които желаят да пристъпят към принудително лечение на свой близък или трето лице (съсед, познат и др.) имат право на защита.

По закон участието на адвокат е задължително, за лицето по отношение на което се иска принудително лечение. Налице е форма на лишаване от свобода, а правото на свобода и сигурност е основно човешко право съгласно Европейската конвенция за защита правата на човека. Съдът назначава служебен адвокат, но препоръчително е лицето само да си упълномощи адвокат, който е запознат както с богата практика на Европейския съд по правата на човека, касаеща настаняването за принудително лечение на психично болни, така и с постиженията на психиатрията относно средствата и възможностите за лечение на психични заболявания. Това може да бъде наказателния адвокат, защото делото се гледа от наказателен съд.

МОЛБА ЗА ПРИНУДИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПСИХИЧНО БОЛЕН

Молба се подава в случаите, в които човек, диагностициран с психично заболяване или деменция започне да проявява опасно поведение, както за себе си, така и за околните.

В съдебната процедура, в която се разглежда искането за настаняване за принудително лечение задължително участват адвокат и прокурор.

_______________________________________________________________________________________________________________

Адвокатска кантора ТФБ предоставя специализирана правна помощ по съдебни дела, свързани с настаняване за принудително лечение, както в полза на лица, чието настаняване се иска, така и в полза на близки на психично болни лица с опасно поведение. Адвокатите от кантората са запознати със съвременните постижения на психиатричната наука и помагат ежедневно на стотици свои клиенти. Кантората работи съвместно с Адвокатска кантора Цветков и с-ие и предоставя компетентна правна помощ.